ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางเรื่องระบบนิเวศ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางเรื่องระบบนิเวศ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย
นักวิจัย : วนิดา รองเงิน
คำค้น : กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง , ระบบนิเวศ , ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย , THE STUDENT CENTERED INSTRUCTIONAL PROCESS , ECOSYSTEM , HIGHER SCHOOL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=44184
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและทดลองใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้น นักเรียนเป็นศูนย์กลาง 3 วิธี คือ กระบวนการเรียนการสอนแบบโครงการ แบบแก้ปัญหา และแบบสถานการณ์จำลอง เรื่องระบบนิเวศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กระบวนการเรียน การสอนที่สร้างขึ้นได้นำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2542 โดยใช้วิธีการ สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย 1 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน 40 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เรื่องระบบนิเวศ รายวิชา ว 411 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ใช้วิธีการทดสอบก่อน-หลังการเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เพื่อหาค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลองใช้กระบวนการ เรียนการสอน 3 วิธี ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วย กระบวนการเรียนการสอนนี้ มีค่าสูงกว่าก่อนการเรียนของนักเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05

บรรณานุกรม :
วนิดา รองเงิน . (2542). กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางเรื่องระบบนิเวศ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วนิดา รองเงิน . 2542. "กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางเรื่องระบบนิเวศ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วนิดา รองเงิน . "กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางเรื่องระบบนิเวศ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
วนิดา รองเงิน . กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางเรื่องระบบนิเวศ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.