ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคุณสมบัติของสัดส่วนผสมของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟ ที่มีเพอร์ไลท์เป็นส่วนผสมสำหรับองค์อาคารเหล็กโครงสร้ารูปพรรณ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณสมบัติของสัดส่วนผสมของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟ ที่มีเพอร์ไลท์เป็นส่วนผสมสำหรับองค์อาคารเหล็กโครงสร้ารูปพรรณ
นักวิจัย : สรวุฒิ ญาณภิรัต, 2520-
คำค้น : ความร้อน--การถ่ายเท , วัสดุป้องกันไฟ , เพอร์ไลท์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741712529 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1398
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ศึกษาหาสัดส่วนที่เหมาะสมของวัสดุเคลือบผิว เหล็กโครงสร้างรูปพรรณป้องกันไฟที่มีเพอร์ไลท์เป็นส่วนผสม และศึกษาการเปลี่ยนแปลงอัตราการต้านทานไฟของวัสดุเคลือบผิว โครงสร้างเหล็กป้องกันไฟซึ่งมีซีเมนต์เป็นวัสดุผสาน และมีเพอร์ไลท์เป็นส่วนผสมในสัดสว่นที่เหมาะสม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความหนาของวัสดุเคลือบผิว และค่าองค์ประกอบหน้าตัดของเหล็กรูปพรรณ โดยทดสอบคุณสมบัติด้านต่างๆ ของวัสดุเคลือบผิวเหล็กโครงสร้างรูปพรรณป้อนกันไฟ อันได้แก่ คุณสมบัติด้านการไหลตัว คุณสมบัติด้านกำลังแรงอัด คุณสมบัติด้านกำลังรับแรงยึดเหนี่ยว คุณสมบัติด้านการนำความร้อน คุณสมบัติด้านการยืดหดตัว และคุณสมบัติด้านการต้านทานไฟ และได้ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟเป็น 2 กรณีศึกษา คือ กรณีศึกษาที่ 1 ศึกษาโดยการเปลี่ยนแปลงปริมาณเพอร์ไลท์ ในสัดส่วนผสมของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟคือ 50%, 100%, 150%, 200%, 250% และ 300% โดยน้ำหนักของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ประเภทที่ 1 และใช้เหล็กรูปพรรณ W150 mmx 31.5 kg เป็นตัวอย่างทดสอบ กรณีศึกษาที่ 2 ศึกษาอัตราการต้านทานไฟเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ค่าองค์ประกอบหน้าตัดของเหล็กรูปพรรณอันได้แก่ 221 m-1, 202 m-1, 167 m-1 และความหนาของวัสดุเคลือบผิวป้อนกันไฟอันได้แก่ 2 cm, 3 cm, 4 cm ซึ่งในกรณีศึกษานี้จะนำเอาสัดส่วนผสมที่ได้จากกรณีศึกษาที่ 1 มาศึกษาต่อ ผลการทดสอบแสดงอย่างชัดเจนว่า ปริมาณเพอร์ไลท์ในสัดส่วนผสมของวัสดุเคลือบผิว เหล็กโครงสร้างรูปพรรณป้องกันไฟที่เหมาะสมคือ 150% และ 200% โดยน้ำหนักของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ประเภทที่ 1 และอัตราการต้านทานไฟจะสูงขึ้น ตามค่าองค์ประกอบหน้าตัดของเหล็กรูปพรรณที่ลดลง และค่าความหนาที่เพิ่มขึ้นของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟ โดยในการทดสอบและวิเคราะห์ผลการทดสอบ จะได้อัตราการต้านทานไฟที่เกินกว่า 3 ชั่วโมง ที่ค่าความหนาของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟประมาณ 4 cm สำหรับสัดส่วนผสมที่มีปริมาณเพอร์ไลท์ 150% โดยน้ำหนักของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ประเภทที่ 1 และสำหรับเหล็กรูปพรรณที่มีขนาด W175mmx40.2kg ค่าองค์ประกอบหน้าตัดเท่ากับ 202 m-1 และ W200mmx56.2kg ค่าองค์ประกอบหน้าตัดเท่ากับ 167 m-1 นอกจากนี้ในงานวิจัยยังหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการต้านทานไฟ และความหนาของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟ สำหรับแต่ละสัดส่วนผสมและค่าองค์ประกอบหน้าตัด เพื่อนำไปใช้ในการหาค่าความหนา ของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟที่ให้อัตราการต้านทานไฟ ที่ต้องการได้

บรรณานุกรม :
สรวุฒิ ญาณภิรัต, 2520- . (2545). การศึกษาคุณสมบัติของสัดส่วนผสมของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟ ที่มีเพอร์ไลท์เป็นส่วนผสมสำหรับองค์อาคารเหล็กโครงสร้ารูปพรรณ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สรวุฒิ ญาณภิรัต, 2520- . 2545. "การศึกษาคุณสมบัติของสัดส่วนผสมของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟ ที่มีเพอร์ไลท์เป็นส่วนผสมสำหรับองค์อาคารเหล็กโครงสร้ารูปพรรณ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สรวุฒิ ญาณภิรัต, 2520- . "การศึกษาคุณสมบัติของสัดส่วนผสมของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟ ที่มีเพอร์ไลท์เป็นส่วนผสมสำหรับองค์อาคารเหล็กโครงสร้ารูปพรรณ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
สรวุฒิ ญาณภิรัต, 2520- . การศึกษาคุณสมบัติของสัดส่วนผสมของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟ ที่มีเพอร์ไลท์เป็นส่วนผสมสำหรับองค์อาคารเหล็กโครงสร้ารูปพรรณ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.