ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรู้จำยีนของข้าวโดยแบบจำลองมาร์คอฟ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรู้จำยีนของข้าวโดยแบบจำลองมาร์คอฟ
นักวิจัย : ปวีณา เลิศอำไพพร, 2522-
คำค้น : จีโนม , ชีวสารสนเทศศาสตร์ , ยีน , ข้าว
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , บุญเสริม กิจสิริกุล
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741708521 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1376
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ปัจจุบันเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านดีเอ็นเอได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทำให้สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับสายดีเอ็นเอได้รวดเร็วมากขึ้น ฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลเหล่านี้ก็มีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้เกิดงานวิจัยในสาขาใหม่ที่เรียกว่า ชีวสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการตีความหมายและการหาข้อสรุปจากข้อมูลดีเอ็นเอที่มีจำนวนมาก ตัวอย่างของงานทางด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ เช่น การทำนายหารูปแบบของโปรตีน การทำนายหารูปแบบของยีน เป็นต้น วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์นี้ เพื่อพัฒนาโปรแกรมค้นหายีนข้าวโดยใช้มาร์คอฟโมเดลระดับ 5 โดยในขั้นตอนแรกต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลสายนิวคลีโอไทด์ข้าวที่มีการหายีนไว้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน โดยแบ่งเป็นข้อมูลสอน และข้อมูลทดสอบ ขั้นต่อมานำข้อมูลสอนมาหาค่าพารามิเตอร์ของเมตริกซ์น้ำหนักสำหรับ จุดเริ่มต้นของยีน จุดสิ้นสุดของยีน ดอร์เนอร์ และแอคเซพเตอร์ จากนั้นหาค่าความน่าจะเป็นเริ่มต้น และความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนสถานะของ มาร์คอฟโมเดล และสุดท้ายทดสอบความถูกต้องในการค้นหายีนข้าวของโปรแกรมโดยหาค่า sensitivity และค่า specificity ในขั้นตอนการทดสอบนั้นจะใช้ข้อมูลทดสอบจำนนวน 557 ยีน จะได้ค่า Sensitivity เททากับ และค่า Specificity เท่ากับ 0.81

บรรณานุกรม :
ปวีณา เลิศอำไพพร, 2522- . (2545). การรู้จำยีนของข้าวโดยแบบจำลองมาร์คอฟ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปวีณา เลิศอำไพพร, 2522- . 2545. "การรู้จำยีนของข้าวโดยแบบจำลองมาร์คอฟ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปวีณา เลิศอำไพพร, 2522- . "การรู้จำยีนของข้าวโดยแบบจำลองมาร์คอฟ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ปวีณา เลิศอำไพพร, 2522- . การรู้จำยีนของข้าวโดยแบบจำลองมาร์คอฟ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.