ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวัดและวิเคราะห์สมรรถภาพของโปรแกรมสควิดในระดับมอดูล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวัดและวิเคราะห์สมรรถภาพของโปรแกรมสควิดในระดับมอดูล
นักวิจัย : นุชจรินทร์ อาจปรุ, 2519-
คำค้น : เว็บแคช , เว็บเซิร์ฟเวอร์ , สควิด (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) , โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741711948 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1374
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

เนื่องจากความเจริญเติบโตของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้ผู้ใช้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้เครือข่ายต้องประสบกับปัญหาต่างๆ เช่นเว็บเซิร์ฟเวอร์มีขนาดเล็กไม่สามารถรองรับการร้องขอจากผู้ใช้จำนวนมากในเวลาเดียวกันได้ จึงได้มีการประยุกต์แนวความคิดของแคชมาช่วย หลักการของแคช คือ การจัดเก็บเอกสารที่ถูกเรียกใช้บ่อยๆ หรือเป็นที่นิยมเอามาไว้ให้ใกล้กับผู้ใช้มากที่สุด จึงทำให้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์แคชเกิดขึ้น มีทั้งที่เป็นฟรีแวร์ และซอฟต์แวร์ทางการค้า โปรแกรมสควิด เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ทางด้านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้ในการร้องขอเอกสารจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่จากการทำเบนช์มาร์กของเบคออฟ พบว่า ประสิทธิภาพการทำงานของสควิดทำได้ดีที่ 80 คำร้องขอต่อวินาที ถ้าหากมีการร้องขอในอัตราที่สูงกว่านั้น ประสิทธิภาพการทำงานจะลดลงเรื่อยๆ โดยที่ระยะเวลาในการตอบสนองเพิ่มมากขึ้น และอัตราการฮิตลดลง การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถภาพการทำงานของโปรแกรมสควิดในระดับมอดูลภายใต้สภาวะการร้องขอที่ต่างกัน ผลที่ได้จะนำไปเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการใช้งานโปรแกรมสควิดให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น โดยจะใช้หลักการในการพิจารณาปรับปรุงส่วนที่ใช้เวลาทำงานมากที่สุดก่อน เพื่อให้การปรับปรุงได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งจากการศึกษาและวิจัยพบว่าเวลาที่ใช้ในส่วนต่างๆ ของการทำงานของสควิดมีผลน้อยมากต่อเวลาการตอบสนองที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเวลาที่ใช้ไปส่วนใหญ่เกิดจากเวลาในส่วนการทำงานของเครือข่าย ดังนั้นในการปรับปรุงสมรรถภาพการทำงานของสควิดควรจะปรับปรุงสภาพการทำงานของเครือข่ายเป็นลำดับแรก และพิจารณาขนาดของแคชที่ใช้เก็บข้อมูล โดยให้เหมาะสมตามสภาพการใช้งานของเครือข่ายในแต่ละองค์กร และเมื่อพิจารณาปรับปรุงการทำงานในระดับมอดูลของสควิด ควรปรับปรุงส่วนการจัดการเครือข่ายเป็นลำดับแรก ส่วนการติดต่อเซิร์ฟเวอร์เป็นลำดับที่สุง ส่วนการจัดเก็บข้อมูลเป็นลำดับที่สามและส่วนการติดต่อไคลเอนต์เป็นลำดับสุดท้าย ซึ่งจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพการทำงานของแคชได้ดียิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
นุชจรินทร์ อาจปรุ, 2519- . (2545). การวัดและวิเคราะห์สมรรถภาพของโปรแกรมสควิดในระดับมอดูล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นุชจรินทร์ อาจปรุ, 2519- . 2545. "การวัดและวิเคราะห์สมรรถภาพของโปรแกรมสควิดในระดับมอดูล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นุชจรินทร์ อาจปรุ, 2519- . "การวัดและวิเคราะห์สมรรถภาพของโปรแกรมสควิดในระดับมอดูล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
นุชจรินทร์ อาจปรุ, 2519- . การวัดและวิเคราะห์สมรรถภาพของโปรแกรมสควิดในระดับมอดูล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.