ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเอนไซม์โปรติเอสจากเชื้อไวรัส HIV ซับไทพ์อีจากตู้ติดเชื้อ ชาวไทยที่ได้รับการรักษาโดยยากลุ่มยับยั้งเอนไซม์รีเวอร์สทรานสคริปเทส

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเอนไซม์โปรติเอสจากเชื้อไวรัส HIV ซับไทพ์อีจากตู้ติดเชื้อ ชาวไทยที่ได้รับการรักษาโดยยากลุ่มยับยั้งเอนไซม์รีเวอร์สทรานสคริปเทส
นักวิจัย : เริงวิทย์ บุญโยม
คำค้น : HIV- 1 SUBTYPE E , HIV PROTEASE , PROTEASE INHIBITOR , DRUG RESISTANCE , REVERSE TRANSCRIPTASE INHIBITOR
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=43907
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอนไซม์โปรติเอสของเชื้อ HIV-1 เป็นเอนไซม์ที่มีหน้าที่ตัดโปรตีนที่ไม่ สมบูรณ์เป็นโปรตีนที่สมบูรณ์ ซึ่งกระบวนการนี้มีความสำคัญในวงจรชีวิตและการนำไปสู่ สภาพของเชื้อไวรัสที่สามารถก่อโรคได้ เพราะฉะนั้นจึงทำให้มีผู้ทำการศึกษาเอนไซม์ โปรติเอสของเชื้อ HIV-1 อย่างกว้างขวางทั้งในแง่ความหลากหลายทางพันธุกรรม พฤติกรรมของเอนไซม์และความไวต่อสารยับยั้ง ดังตัวอย่างได้มีการศึกษายีนที่สร้างเอนไซม์โปรติเอสจากกลุ่มคนไข้ที่ติดเชื้อ HIV-1 ซับไทพ์บีที่ได้รับการรักษาโดยยา zidovudine แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง ของกรดอะมิโนที่ทำให้เกิดการดื้อต่อยากลุ่มยับยั้งเอนไซม์โปรติเอส ในการทดลองนี้เรา ได้ทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเอนไซม์โปรติเอสจากเชื้อไวรัส HIV ซับไทพ์อีที่ระบาด ในประเทศไทย โดยได้ทำการศึกษายีนสร้างเอนไซม์โปรติเอสจำนวน 100 ยีน ซึ่งได้จาก คนไข้ที่ติดเชื้อ HIV ที่ได้รับการรักษาโดยยากลุ่มยับยั้งเอนไซม์รีเวอร์สทรานสคริปเทส แต่ไม่เคยได้รับยากลุ่มยับยั้งเอนไซม์โปรติเอสมาก่อน ผลการศึกษาพบว่ามีการเปลี่ยนแปลง ของกรดอะมิโนเกิดขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ M361 และ V821 ที่เกี่ยวข้องกับการ ดื้อยาในกลุ่มยับยั้งเอนไซม์โปรติเอส อย่างไรก็ตามเอนไซม์โปรติเอสที่ได้มีความคล้าย กับเอนไซม์โปรติเอสที่ได้จากเชื้อ HIV สายพันธุ์ CM240 ซึ่งเป็นสายพันธุ์อ้างอิงของ เชื้อ HIV-1 ซับไทพ์อี แต่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อไวรัส สายพันธุ์อื่น ๆ นอกจากนี้ยังพบการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในส่วนของรอยตัดระหว่าง P6 กับ PR ในขณะที่รอยตัดระหว่าง PR และ RT ไม่พบการเปลี่ยนแปลงเลย

บรรณานุกรม :
เริงวิทย์ บุญโยม . (2542). การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเอนไซม์โปรติเอสจากเชื้อไวรัส HIV ซับไทพ์อีจากตู้ติดเชื้อ ชาวไทยที่ได้รับการรักษาโดยยากลุ่มยับยั้งเอนไซม์รีเวอร์สทรานสคริปเทส.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เริงวิทย์ บุญโยม . 2542. "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเอนไซม์โปรติเอสจากเชื้อไวรัส HIV ซับไทพ์อีจากตู้ติดเชื้อ ชาวไทยที่ได้รับการรักษาโดยยากลุ่มยับยั้งเอนไซม์รีเวอร์สทรานสคริปเทส".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เริงวิทย์ บุญโยม . "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเอนไซม์โปรติเอสจากเชื้อไวรัส HIV ซับไทพ์อีจากตู้ติดเชื้อ ชาวไทยที่ได้รับการรักษาโดยยากลุ่มยับยั้งเอนไซม์รีเวอร์สทรานสคริปเทส."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
เริงวิทย์ บุญโยม . การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเอนไซม์โปรติเอสจากเชื้อไวรัส HIV ซับไทพ์อีจากตู้ติดเชื้อ ชาวไทยที่ได้รับการรักษาโดยยากลุ่มยับยั้งเอนไซม์รีเวอร์สทรานสคริปเทส. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.