ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล้าผสมต่ำหลังการเย็นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แบบจำลองเชิงตัวเลขร่วมกับแผนภูมิการเย็นตัวอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล้าผสมต่ำหลังการเย็นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แบบจำลองเชิงตัวเลขร่วมกับแผนภูมิการเย็นตัวอย่างต่อเนื่อง
นักวิจัย : วิศรุต พรหมทอง, 2519-
คำค้น : ไฟไนต์เอลิเมนต์ , โลหะ -- การชุบแข็ง , การแช่เย็น
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุมาลี วงศ์จันทร์ , สุวันชัย พงษ์สุกิจวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741710879 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1373
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การทำนายโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าผสมต่ำหลังการเย็นตัวอย่างต่อเนื่องโดยใช้แบบจำลองเชิงตัวเลขหรือระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปมีชื่อว่า โปรแคส (Procast) ในการคำนวณหาเส้นโค้งการเย็นตัว ณ ตำแหน่งต่างๆ บนชิ้นงานทดสอบ 3 แห่ง แล้วใช้ร่วมกับแผนภูมิการเย็นตัวอย่างต่อเนื่อง (CCT Diagram) เปรียบเทียบกับการทดลองจริง ซึ่งใช้หัววัดคู่ความร้อนในการหาเส้นโค้งการเย็นตัวของชิ้นงานที่ตำแหน่งต่างๆ 3 แห่งของชิ้นงานที่ผ่านการชุบแข็งในน้ำมัน ผลการวิจัยพบว่าการทำนายโครงสร้างจุลภาคโดยการใช้แบบจำลองเชิงตัวเลขให้ผลการทดลองใกล้เคียงกับการทดลองจริงโดยที่โครงสร้างเกือบทั้งหมดเป็นมาร์เทนไซต์ที่เหลือเป็นเบนไนต์และเฟอร์ไรกับคาร์ไบด์ นอกจากนี้จากการทดสอบความแข็งยังยืนยันได้ว่าโครงสร้างจุลภาคส่วนใหญ่ประกอบด้วยมาร์เทนไซต์

บรรณานุกรม :
วิศรุต พรหมทอง, 2519- . (2545). การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล้าผสมต่ำหลังการเย็นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แบบจำลองเชิงตัวเลขร่วมกับแผนภูมิการเย็นตัวอย่างต่อเนื่อง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิศรุต พรหมทอง, 2519- . 2545. "การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล้าผสมต่ำหลังการเย็นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แบบจำลองเชิงตัวเลขร่วมกับแผนภูมิการเย็นตัวอย่างต่อเนื่อง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิศรุต พรหมทอง, 2519- . "การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล้าผสมต่ำหลังการเย็นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แบบจำลองเชิงตัวเลขร่วมกับแผนภูมิการเย็นตัวอย่างต่อเนื่อง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
วิศรุต พรหมทอง, 2519- . การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล้าผสมต่ำหลังการเย็นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แบบจำลองเชิงตัวเลขร่วมกับแผนภูมิการเย็นตัวอย่างต่อเนื่อง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.