ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ กรณีศึกษา เกาะลิเป๊ะ จังหวัดสตูล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ กรณีศึกษา เกาะลิเป๊ะ จังหวัดสตูล
นักวิจัย : รัชฎา คชแสงสันต์
คำค้น : เกาะ , การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ , ศักยภาพ , การมีส่วนร่วมของประชาชน , ISLAND , ECOTOURISM , POTENTIAL , PEOPLE PARTICIPATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=43893
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง นิเวศของเกาะลิเป๊ะ และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเกาะลิเป๊ะ โดยมีกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ กลุ่มประชาชนจำนวน 96 ตัวอย่าง และ นักท่องเที่ยวจำนวน 320 ตัวอย่าง แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 256 ตัวอย่าง และ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจำนวน 64 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ ศึกษา ช่วงเวลาที่ใช้ในการศึกษา คือ เดือนเมษายน พ.ศ.2542 และทำการวิเคราะห์โดยใช้ สถิติ t-test ด้วยโปรแกรม SPSS for windows version 7.5 ผลการศึกษา พบว่า เกาะลิเป๊ะในภาพรวมมีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลางในการเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยแยกลักษณะปัจจัยดังต่อไปนี้ 1) ลักษณะทางกายภาพมีศักยภาพอยู่ใน ระดับสูง 2) ลักษณะระบบนิเวศมีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง 3) ปัจจัยอำนวยความสะดวก พื้นฐานในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง 4) ความพร้อมของ ชุมชนท้องถิ่นในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง 5) การจัดการ สภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ในการเปรียบเทียบการ ประเมินความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และระดับความคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มประชาชนกับนักท่องเที่ยวและกลุ่มนักท่องเที่ยว ชาวไทยกับชาวต่างประเทศ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มประชากรตัวอย่างมีความคิดเห็นด้วยในระดับมากต่อข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเกาะลิเป๊ะให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของเกาะลิเป๊ะทางด้าน 1) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2) ด้านการให้บริการปัจจัยอำนวย ความสะดวกพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ จัดการการท่องเที่ยว และ 4) ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว

บรรณานุกรม :
รัชฎา คชแสงสันต์ . (2542). การศึกษาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ กรณีศึกษา เกาะลิเป๊ะ จังหวัดสตูล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รัชฎา คชแสงสันต์ . 2542. "การศึกษาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ กรณีศึกษา เกาะลิเป๊ะ จังหวัดสตูล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รัชฎา คชแสงสันต์ . "การศึกษาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ กรณีศึกษา เกาะลิเป๊ะ จังหวัดสตูล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
รัชฎา คชแสงสันต์ . การศึกษาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ กรณีศึกษา เกาะลิเป๊ะ จังหวัดสตูล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.