ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี
นักวิจัย : ปริญญา พรหมมินทร์
คำค้น : บทบาท , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล , ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ , ROLES , SUB-DISTRICTS ADMINISTRATIVE ORGANIZATION EXECUTIVE COUNCIL MEMBERS , PROMOTING ECO-TOURISM
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=43884
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และศึกษาความแตกต่างของ บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำแนกตามตัวแปร ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง อายุ การศึกษา การได้รับข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การรับรู้บทบาท รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคข้อเสนอแนะ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ถามสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล 7 อำเภอ 14 องค์การบริหารส่วนตำบล รวม 349 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติร้อยละ, t-test และการวิเคราะห์การผันแปรทางเดียว (one-way analysis of variance) ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่มีบทบาทในการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในระดับไม่ปฏิบัติเลย โดยบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ไม่ขึ้นอยู่กับ อายุ และระดับการศึกษาเนื่องจากส่วนใหญ่มีอายุและระดับการศึกษาใกล้เคียงกัน สำหรับปัญหาที่พบคือ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ขาดการสนับสนุน จากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อต่างๆ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แก่ประชาชน มัคคุเทศก์และนักท่องเที่ยว จากผลการวิจัยดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้การสนับสนุนด้านให้การศึกษาเพิ่มเติม ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรับผู้สำเร็จการศึกษาด้านนี้ โดยเฉพาะเข้าทำงาน รัฐบาลควรเล็งเห็นความสำคัญ ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ และให้การ ช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มากขึ้น

บรรณานุกรม :
ปริญญา พรหมมินทร์ . (2542). บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปริญญา พรหมมินทร์ . 2542. "บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปริญญา พรหมมินทร์ . "บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
ปริญญา พรหมมินทร์ . บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.