ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการทำกิจกรรมในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในระยะหกสัปดาห์แรกภายหลัง ออกจากโรงพยาบาล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการทำกิจกรรมในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในระยะหกสัปดาห์แรกภายหลัง ออกจากโรงพยาบาล
นักวิจัย : ศิริลักษณ์ ศรีประสงค์
คำค้น : ACTIVITY , MYOCARDIAL INFARCTION , PATIENTS , RECOVERY , OUTPATIENT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=44862
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาการทำกิจกรรมของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในระยะหกสัปดาห์แรก ภายหลังออกจากโรงพยาบาล และความสัมพันธ์ระหว่างการทำกิจกรรม ปัจจัยทางด้านร่างกาย ปัจจัยส่วนบุคคล และการสนับสนุนทางสังคม โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจ ตายเฉียบพลัน จำนวน 30 คน การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์การทำกิจกรรม ซึ่งการเก็บ ข้อมูลเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ก่อนผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล และการเยี่ยมบ้านในสัปดาห์ที่ 1, 3, และ 6 หลังออกจากโรงพยาบาล แสดงผล และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การแจกแจง ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธ์ระหว่างการทำ กิจกรรม และปัจจัยทางด้านร่างกาย ปัจจัยส่วนบุคคล และการสนับสนุนทางสังคม โดย chi-square ผลการวิจัยพบว่า ในระหว่าง 6 สัปดาห์ หลังออกจากโรงพยาบาล ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจ มีการทำกิจกรรมไม่เหมาะสม โดย ในสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ลักษณะการทำกิจกรรมของผู้ป่วยทำให้ เกิดความเสี่ยงต่ออาการกล้ามเนื้อหัวใจตายซ้ำ ในสัปดาห์ที่ 6 การทำกิจกรรมก่อให้เกิด ความเสี่ยงต่ออาการร่างกายเสื่อมสภาพ โดยผู้ป่วยมีอาการเจ็บหน้าอก ร้อยละ 26.7-40 และ อาการเหนื่อย ร้อยละ 60-80 ภายหลังหรือระหว่างการทำกิจกรรม อายุ และการสนับสนุนทาง สังคมมีความสัมพันธ์กับการทำกิจกรรม ในสัปดาห์ที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) จากการศึกษา ทีมสุขภาพพึงตระหนักถึงการทำกิจกรรมภายหลังการเตรียมผู้ป่วยก่อนออก จากโรงพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้เกิดการฟื้นฟู หรืออันตรายต่อสุขภาพผู้ป่วย การ เตรียมผู้ป่วยก่อนออกจากโรงพยาบาลต้องมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน บนพื้นฐานความเข้าใจของ ลักษณะที่อยู่อาศัย และการสนับสนุนทางสังคม เช่น ผู้ดูแลที่บ้าน รวมทั้งพึงตระหนักถึง ปัญหาเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้หญิง ที่ต้องจัดทำ กิจกรรมให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่

บรรณานุกรม :
ศิริลักษณ์ ศรีประสงค์ . (2543). การศึกษาการทำกิจกรรมในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในระยะหกสัปดาห์แรกภายหลัง ออกจากโรงพยาบาล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศิริลักษณ์ ศรีประสงค์ . 2543. "การศึกษาการทำกิจกรรมในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในระยะหกสัปดาห์แรกภายหลัง ออกจากโรงพยาบาล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศิริลักษณ์ ศรีประสงค์ . "การศึกษาการทำกิจกรรมในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในระยะหกสัปดาห์แรกภายหลัง ออกจากโรงพยาบาล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
ศิริลักษณ์ ศรีประสงค์ . การศึกษาการทำกิจกรรมในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในระยะหกสัปดาห์แรกภายหลัง ออกจากโรงพยาบาล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.