ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบททางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบททางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิจัย : ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์
คำค้น : VOCABULARY , GUESSING , LEARNING STRATEGIES , IN CONTEXT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=44759
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) ศึกษาความสามารถในการเดาความหมายคำศัพท์ จากบริบททางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 2.) ศึกษาค่าอำนาจในการ ทำนายความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของข้อสอบการเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2 ประเภทคือ ข้อสอบการเดาคำศัพท์จากบริบทที่มีการดัดแปลงและที่ไม่มีการดัดแปลง 3.) เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ที่มีความสามารถในการเดาคำศัพท์สูงและต่ำ 4.) เปรียบเทียบระดับการใช้กลวิธี ในการเดาคำศัพท์จากบริบทของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ที่มีความสามารถในการ เดาคำศัพท์สูงและต่ำ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 141 คน ซึ่งสุ่มตัวอย่างมาจากกลุ่มประชากร 271 คน ที่ศึกษาในปีการศึกษา 2542 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือข้อสอบการเดาคำศัพท์จากบริบททางวิทยาศาสตร์ 2 ชุด แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษและกลวิธีในการเดาคำศัพท์ และข้อสอบการอ่านภาษาอังกฤษซึ่งจัดทำโดยภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ข้อมูลจากการวิจัยวิเคราะห์โดยใช้สถิติภาคบรรยาย สหสัมพันธ์เพียร์สัน และ t-test ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาจากข้อสอบการเดาคำศัพท์จากบริบทที่มีการดัดแปลงคือ 11.85 และคะแนนเฉลี่ยจากข้อสอบการเดาคำศัพท์จากบริบทที่ไม่มีการดัดแปลงคือ 9.77 2. ข้อสอบการเดาคำศัพท์จากบริบทที่มีการดัดแปลงมีอำนาจการทำนายความสามารถในการ อ่านสูงกว่าข้อสอบการเดาคำศัพท์จากบริบทที่ไม่มีการดัดแปลง โดยค่าสหสัมพันธ์ของคะแนน จากข้อสอบการเดาศัพท์จากบริบทที่มีการดัดแปลงกับคะแนนการอ่านเท่ากับ .795 และค่า สหสัมพันธ์ของคะแนนจากข้อสอบการเดาศัพท์จากบริบทที่ไม่มีการดัดแปลงกับคะแนนการอ่าน เท่ากับ .511 3. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีความสามารถในการเดาศัพท์สูงและต่ำในด้านการเรียน คำศัพท์โดยการท่องจำและการใช้บริบทไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 4. การใช้กลวิธีในการเดาคำศัพท์จากบริบทของนักศึกษาที่มีความสามารถในการเดา คำศัพท์สูงและต่ำในด้านการใช้บริบทระดับกว้างและบริบทใกล้เคียงไม่มีความแตกต่างกันที่ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 การวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่านักศึกษาควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการเดาคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ปัญหาในการเดาคำศัพท์มีสาเหตุมาจากรู้คำศัพท์น้อยและมีปัญหาด้านไวยากรณ์ การวิจัยนี้ยังพบอีกว่าข้อสอบการเดาคำศัพท์จากบริบทที่มีการดัดแปลงสามารถใช้ในการทำนาย ความสามารถในการอ่านได้ดีกว่าข้อสอบการเดาคำศัพท์จากบริบทที่ไม่มีการดัดแปลง

บรรณานุกรม :
ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์ . (2543). การเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบททางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์ . 2543. "การเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบททางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์ . "การเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบททางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์ . การเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบททางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.