ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากผักตบชวา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากผักตบชวา
นักวิจัย : นิศากร เจริญดี
คำค้น : ผักตบชวา , แผ่นชิ้นไม้อัด , WATER HYACHINTH , PARTICLEBOARD
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=44599
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจาก ผักตบชวา และเพื่อศึกษาคุณสมบัติของแผ่นชิ้นไม้อัดที่ผลิตจากผักตบชวา รวมถึงคุณสมบัติทาง กายภาพและคุณสมบัติเชิงกล เป็นการเพิ่มมูลค่าของวัชพืชน้ำและลดปริมาณวัชพืชน้ำ ทำการทดลอง โดยใช้สารเชื่อมติด คือ กาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์ 10% และกาวฟีนอล-ฟอร์มัลดีไฮด์ 5% และกำหนด ให้แต่ละแผ่นชิ้นไม้อัดมีความหนาแน่น 700 กก./ลบ.ม. และความหนาแน่น 800 กก./ลบ.ม. ใช้สาร กันซึม คือ สารพาราฟินอิมัลชั่นที่ 1 % และ 2% รวมทั้งหมด 8 ชนิด หลังจากนั้นนำแผ่นชิ้นไม้อัด ที่ผลิตจากผักตบชวาทั้ง 8 ชนิด มาทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกล ตามมาตรฐาน อุตสาหกรรม มอก.876-2532 ผลการวิจัยการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากผักตบชวา พบว่า ผักตบชวาสามารถนำมาอัดเป็น แผ่นชิ้นไม้อัดได้ ซึ่งมีคุณสมบัติทางกายภาพตามที่ต้องการและคุณสมบัติเชิงกลใกล้เคียงกับค่า มาตรฐาน มอก.876-2532 จากการวิเคราะห์โดยใช้ค่ามาตรฐาน Z (Z-SCORE) พบว่า แผ่นชิ้น ไม้อัดที่ผลิตจากผักตบชวาผสมกาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์ ความหนาแน่น 800 กก./ลบ.ม. และสาร พาราฟินอิมัลชั่น 1 % เป็นแผ่นชิ้นไม้อัดที่ผลิตจากผักตบชวาที่มีคุณภาพดีที่สุด ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ในการพ่นกาวกับชิ้นผักตบชวาควรจะ พ่นกาวให้กระจายและทั่วถึงชิ้นผักตบชวาทั้งหมด เพื่อป้องกันการจับกันเป็นก้อนระหว่างชิ้น ผักตบชวากับกาว ซึ่งจะส่งผลให้การโรยชิ้นผักตบชวาเตรียมอัดมีความหนาแน่นไม่สม่ำเสมอ

บรรณานุกรม :
นิศากร เจริญดี . (2543). การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากผักตบชวา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นิศากร เจริญดี . 2543. "การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากผักตบชวา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นิศากร เจริญดี . "การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากผักตบชวา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
นิศากร เจริญดี . การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากผักตบชวา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.