ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาภาวะความเครียดของพนักงานสอบสวน ในเขตตำรวจภูธรภาค 7

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาภาวะความเครียดของพนักงานสอบสวน ในเขตตำรวจภูธรภาค 7
นักวิจัย : พินิจ ประสิทธิ์เขตกิจ
คำค้น : ภาวะความเครียด , พนักงานสอบสวน , STRESS , INVESTIGATOR
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=43821
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะความเครียด ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างภูมิหลังทางสังคมกับภาวะความเครียด ที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทาง ในการพัฒนาบุคลิกภาพ และใช้ในการลดความเครียดในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ในเขตตำรวจภูธรภาค 7 ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยศึกษาจากกลุ่มประชากรเป้าหมาย จำนวน 316 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS ผลการศึกษาวิจัยพบว่า พนักงานสอบสวน ในเขตตำรวจภูธรภาค 7 ภาพรวมมีระดับ ความเครียดอยู่ในระดับน้อย บางประเด็นอยู่ในระดับปานกลาง ภาวะความเครียดดังกล่าว ไม่มีผลกระทบไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ พนักงานสอบสวนยังคงปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
พินิจ ประสิทธิ์เขตกิจ . (2542). การศึกษาภาวะความเครียดของพนักงานสอบสวน ในเขตตำรวจภูธรภาค 7.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พินิจ ประสิทธิ์เขตกิจ . 2542. "การศึกษาภาวะความเครียดของพนักงานสอบสวน ในเขตตำรวจภูธรภาค 7".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พินิจ ประสิทธิ์เขตกิจ . "การศึกษาภาวะความเครียดของพนักงานสอบสวน ในเขตตำรวจภูธรภาค 7."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
พินิจ ประสิทธิ์เขตกิจ . การศึกษาภาวะความเครียดของพนักงานสอบสวน ในเขตตำรวจภูธรภาค 7. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.