ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารายการวิดีทัศน์ สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรื่องการพัฒนา การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารายการวิดีทัศน์ สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรื่องการพัฒนา การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
นักวิจัย : นงนภัส เที่ยงกมล
คำค้น : VIDEO PROGRAM , TOURIST ENTREPRENEUR , TOURIST , SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT , SAMET ISLAND
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=43715
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนารายการวิดีทัศน์สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์เรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง และเพื่อ ศึกษาประสิทธิภาพของรายการวิดีทัศน์ในการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักสำหรับผู้ประกอบ การท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ นำรายการวิดีทัศน์ที่พัฒนาและออกแบบสอบถาม มาทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวคือ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ในเรื่องความรู้และความตระหนักโดยการเปรียบเทียบ ระหว่างก่อนชมวิดีทัศน์และหลังชมวิดีทัศน์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมซึ่งไม่ได้ชมวิดีทัศน์ วิธีการดำเนินการวิจัยคือให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมตอบแบบสอบถามก่อนชมรายการ วิดีทัศน์จากนั้นให้เฉพาะกลุ่มทดลองชมรายการวิดีทัศน์และทดสอบด้วยแบบทดสอบเดิมอีกด้วย ทันทีทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอีกครั้ง การวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้วิจัยครั้งนี้คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS คำนวณค่าร้อยละ และความถี่รวมทั้งค่า t-test และจากการวิจัยพบว่าหลังจากการกลุ่มทดสอบทั้งสองได้เรียนรู้ ด้วยการชมรายการวิดีทัศน์นั้นคะแนนความรู้และความตระหนักหลังชมของกลุ่มทดลองเมื่อเปรียบ เทียบกับก่อนชมของกลุ่มทดลองเองและรวมทั้งกลุ่มควบคุมพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.0001 ทั้งสองกลุ่มเป้าหมาย ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่ารายการวิดีทัศน์ที่ผลิตเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืนของเกาะเสม็ด จังหวัดระยองนั้นเหมาะสมที่จะใช้ในการเพิ่มหรือเสริมสร้าง ความรู้และความตระหนักของผู้ประกอบการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ได้

บรรณานุกรม :
นงนภัส เที่ยงกมล . (2542). การพัฒนารายการวิดีทัศน์ สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรื่องการพัฒนา การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นงนภัส เที่ยงกมล . 2542. "การพัฒนารายการวิดีทัศน์ สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรื่องการพัฒนา การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นงนภัส เที่ยงกมล . "การพัฒนารายการวิดีทัศน์ สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรื่องการพัฒนา การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
นงนภัส เที่ยงกมล . การพัฒนารายการวิดีทัศน์ สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรื่องการพัฒนา การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.