ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการบริหารโครงการพัฒนาบริการด่านหน้าของโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการบริหารโครงการพัฒนาบริการด่านหน้าของโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดกำแพงเพชร
นักวิจัย : นงลักษณ์ ประเทืองไพรศรี
คำค้น : โครงการพัฒนาบริการด่านหน้า , กระบวนการบริหาร , โรงพยาบาลชุมชน , FRONT LINER PROJECT DEVELOPMENT , MANAGEMENT PROCESS , COMMUNITY HOSPITAL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=43713
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โรงพยาบาลชุมชนเป็นสถานบริการสาธารณสุข ที่มีความจำเป็นต้องจัดระบบและวิธีการ ดำเนินงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการสาธารณสุขผสมผสานแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กระบวนการบริหารโครงการ พัฒนาบริการด่านหน้าของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร โดยใช้แบบเก็บข้อมูลผลการ ดำเนินงาน แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร จำนวน 24 คน และวัดความพึงพอใจของผู้มารับบริการ จำนวน 354 คน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มีนาคม 2542 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ผลการวิจัย พบว่าการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาบริการด่านหน้า บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 25 ผู้รับบริการของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร มีระดับความพึงพอใจ ปานกลาง ร้อยละ 65.6 กระบวนการบริหาร ด้านการวางแผนมี 2 ใน 8 โรงพยาบาลที่มีการ วางแผนเป็นลายลักษณ์อักษร และดำเนินงานที่ต่อเนื่อง ด้านการจัดองค์การ พบว่า ทั้ง 8 โรงพยาบาลมีการจัดโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ด้านบริหารบุคคลพบว่า ส่วนใหญ่มีอัตรากำลังบุคคลน้อยกว่าที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ด้านอำนายการ ด้านการ ควบคุมกำกับ ขาดการดำเนินงาน ขาดการประเมินผลงานที่ต่อเนื่อง ในส่วนของโครงการพัฒนา บริการด่านหน้า ด้านพฤติกรรมบริการเจ้าหน้าที่ ด้านพัฒนาระบบไหลเวียนผู้ป่วย ด้านพัฒนา กายภาพ พบว่าโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 เปอร์เซ็นต์ มีระดับความพึงพอใจของผู้ มารับบริการสูงสุด ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริการให้ศึกษาในระดับสูงขึ้น ตระหนักถึงความสำคัญ ของการวางแผนโครงการ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร การประเมินผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง เพื่อใช้ข้อมูลต่าง ๆ นำมาพัฒนา ปรับปรุง ควบคุมการวางแผนโครงการต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ ดียิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
นงลักษณ์ ประเทืองไพรศรี . (2542). กระบวนการบริหารโครงการพัฒนาบริการด่านหน้าของโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดกำแพงเพชร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นงลักษณ์ ประเทืองไพรศรี . 2542. "กระบวนการบริหารโครงการพัฒนาบริการด่านหน้าของโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดกำแพงเพชร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นงลักษณ์ ประเทืองไพรศรี . "กระบวนการบริหารโครงการพัฒนาบริการด่านหน้าของโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดกำแพงเพชร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
นงลักษณ์ ประเทืองไพรศรี . กระบวนการบริหารโครงการพัฒนาบริการด่านหน้าของโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดกำแพงเพชร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.