ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิเคราะห์รายจ่ายด้านยาของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ปีงบประมาณ 2537-2541)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิเคราะห์รายจ่ายด้านยาของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ปีงบประมาณ 2537-2541)
นักวิจัย : นิลวรรณ อยู่ภักดี
คำค้น : EXPENDITURE , HOSPITAL DRUG EXPENDITURE , HOSPITAL EXPENDITURE , DRUG AND MEDICAL SUPPLY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=43699
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านยาของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2537-2541 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณในแง่มุมของผู้ให้บริการ โดยทำการเก็บข้อมูลแบบย้อนหลัง ระหว่างปีงบประมาณ 2537-2541 วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อ (1) หาค่าใช้จ่าย ด้านยาและค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล (2) แนวโน้มค่าใช้จ่ายด้านยาของโรงพยาบาล (3) สัดส่วนของค่าใช้จ่ายด้านยาต่อค่าใช้จ่ายโรงพยาบาล และ (4) ปัจจัยที่มีผลต่อค่าใช้จ่าย ด้านยาและค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายด้านยาจะคำนวณจากค่าใช้จ่ายในหมวดยาและ เวชภัณฑ์มิใช่ยา และทำการวิเคราะห์แยกเป็นเงินงบประมาณและเงินบำรุง ผลการศึกษาพบว่า ค่าใช้จ่ายด้านยาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระหว่าง ปีงบประมาณ 2537 ถึง 2541 มีมูลค่า 4,057.83, 5,201.65, 5,700.63, 6,326.00 และ 6,420.82 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีแนวโน้มค่าใช้จ่ายด้านยาเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ในช่วง ระหว่างปีงบประมาณ 2537 ถึง 2541 ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีมูลค่า 26,993.07, 29,971.25, 33,283.27, 38,148.45 และ 37,061.01 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้น ในช่วงปีงบประมาณ 2537 ถึง 2540 และลงในปีงบประมาณ 2541 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านยาต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโรงพยาบาลคิดเป็นประมาณ 15% ในแต่ละ ปีงบประมาณ และพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายด้านยาและค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลคือ ขนาดเตียงของโรงพยาบาลและลักษณะของผู้ป่วย โดยลักษณะของผู้ป่วยที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด ได้แก่ จำนวนผู้ป่วยนอก, จำนวนผู้ป่วยใน, จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ และจำนวน วันนอนของผู้ป่วยใน ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐาน สำหรับผู้บริหารและ นักวางแผนและนโยบาย เพื่อทำการคาดการณ์ วางแผนและพัฒนาการจัดสรรงบประมาณสำหรับ ด้านการสาธารณสุขให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากที่สุดต่อไป

บรรณานุกรม :
นิลวรรณ อยู่ภักดี . (2542). วิเคราะห์รายจ่ายด้านยาของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ปีงบประมาณ 2537-2541).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นิลวรรณ อยู่ภักดี . 2542. "วิเคราะห์รายจ่ายด้านยาของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ปีงบประมาณ 2537-2541)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นิลวรรณ อยู่ภักดี . "วิเคราะห์รายจ่ายด้านยาของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ปีงบประมาณ 2537-2541)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
นิลวรรณ อยู่ภักดี . วิเคราะห์รายจ่ายด้านยาของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ปีงบประมาณ 2537-2541). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.