ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคปอดอักเสบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มารักษา ที่โรงพยาบาลสุรินทร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคปอดอักเสบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มารักษา ที่โรงพยาบาลสุรินทร์
นักวิจัย : เกรียงชัย เอกา
คำค้น : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ , โรคปอดอักเสบ , เด็ก , FACTORS ASSOCIATED , PNEUMONITIS CHILDREN
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=43610
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรง ของโรคปอดอักเสบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุรินทร์ ระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2538 จำนวน 300 ราย จำแนกเป็น กลุ่มที่มีอาการรุนแรง 120 ราย และกลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรงจำนวน 180 ราย ผลการศึกษาโดยวิธีการทางสถิติและการ คำนวณทางระบาดวิทยา พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคปอดอักเสบ ได้แก่ การได้รับนมมารดาน้อยกว่า 6 เดือน เป็นโรคหัวใจแต่กำเนิด บิดามีอายุต่ำกว่า 20 ปี ภาวะ โภชนาการขาดน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่า 2500 กรัม เลี้ยงเด็กด้วยนมผสม เลี้ยงเด็กด้วยนมมารดา และนมผสม ได้รับภูมิคุ้มกันโรคไม่ครงตามเกณฑ์ มารดาอายุต่ำกว่า 20 ปี (RR = 2.36, 2.31, 2.11, 2.04, 1.83, 1.81, 1.64, 1.62 และ 1.52 ตามลำดับ) โรคปอดอักเสบเป็นโรคที่สามารถ ป้องกันและควบคุมมิให้มีความรุนแรงได้ หากดำเนินการแก้ไขปัจจัยเหล่านี้ จะช่วยลดอัตรา ป่วยโรคปอดอักเสบรุนแรงในเด็กลงได้

บรรณานุกรม :
เกรียงชัย เอกา . (2542). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคปอดอักเสบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มารักษา ที่โรงพยาบาลสุรินทร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เกรียงชัย เอกา . 2542. "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคปอดอักเสบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มารักษา ที่โรงพยาบาลสุรินทร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เกรียงชัย เอกา . "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคปอดอักเสบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มารักษา ที่โรงพยาบาลสุรินทร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
เกรียงชัย เอกา . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคปอดอักเสบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มารักษา ที่โรงพยาบาลสุรินทร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.