ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย : จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์
คำค้น : การโจรกรรมรถยนต์ , อุบลราชธานี , ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปราม , CAR THEFT , UBONRAJTHANI , OBSTACLES IN SUPPRESSION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=43553
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามการโจรกรรม รถยนต์ในจังหวัดอุบลราชธานี และปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาอุปสรรคนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ วิจัยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจภูธรและเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ในจังหวัด อุบลราชธานี จำนวน 315 นาย ข้อมูลรวบรวมจากการเก็บแบบสอบถาม ได้ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1. ปัญหาในการปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ ได้แก่ปัญหาในด้านกำลังพลและความพร้อม การแจ้งข่าวและรับข่าวสาร ปัญหาด้านเครื่องมือสื่อสาร และปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์และอาวุธ 2. อุปสรรคในการปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ได้แก่ อุปสรรคด้านการตรวจสอบรถยนต์ ที่ถูกโจรกรรม การประสานงานกับหน่วยงานอื่น การต่อสู้ขัดขวางของคนร้ายที่โจรกรรมรถยนต์ การข่าวและการสื่อสาร และอุปสรรคด้านกองกำลังต่างชาติที่เข้าร่วมในการโจรกรรมรถยนต์ 3. เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีการศึกษา รายได้ รายได้พิเศษ และอาชีพเสริมต่างกัน มีปัญหา ในการปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ต่างกัน 4. เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีตำแหน่งและรายได้ต่างกัน มีอุปสรรคในการปราบปรามการโจรกรรม รถยนต์ต่างกัน ผู้วิจัยเสนอแนะให้ส่วนราชการเกี่ยวกับการปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง เบี้ยเลี้ยง และงบประมาณให้มากขึ้น ควรมีการปรับปรุง เรื่องการข่าว การรับรู้ข้อมูล และการประสานงานเกี่ยวกับการปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ ให้มากขึ้น

บรรณานุกรม :
จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ . (2542). ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จังหวัดอุบลราชธานี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ . 2542. "ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จังหวัดอุบลราชธานี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ . "ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จังหวัดอุบลราชธานี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ . ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.