ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำจัดโครเมียมในน้ำเสียสังเคราะห์โดยการดูดซับด้วยเส้นใยปาล์ม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำจัดโครเมียมในน้ำเสียสังเคราะห์โดยการดูดซับด้วยเส้นใยปาล์ม
นักวิจัย : จิราพร ชยาภิวัฒน์
คำค้น : น้ำเสียสังเคราะห์ , การกำจัดโครเมียม , เส้นใยปาล์ม , SYNTHETIC WASTEWATER , REMOVAL OF CHROMIUM , PALM PRESSED FIBERS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=43543
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดโครเมียมในน้ำเสีย โดยการดูดซับด้วยเส้นใยปาล์ม โดยทำการทดลองแบบคอลัมน์ น้ำเสียสังเคราะห์มีความเข้มข้น โครเมียมเริ่มต้น 5 ระดับ คือ 1, 5, 10, 25 และ 50 มิลลิกรัม/ลิตร ปรับความเป็นกรด- ด่างของน้ำเสีย 3(+,ฐ)0.5 และอัตราการไหลของน้ำเสีย 2 ระดับ คือ 5 และ 10 มิลลิลิตร/ นาที คอลัมน์บรรจุเส้นใยปาล์มสูง 30 เซนติเมตร ทำการทดลองแบบต่อเนื่อง 6 ชั่วโมง เก็บ ตัวอย่างน้ำทุกชั่วโมง ทำการวิเคราะห์หาความเข้มข้นโครเมียมในน้ำที่ผ่านการบำบัดด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer โดยทำการทดลอง 3 ชุดการทดลอง และนำผล การทดลองที่ได้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพในการกำจัดโครเมียมในน้ำเสียโดยการดูดซับด้วย เส้นใยปาล์ม ประสิทธิภาพเฉลี่ยในการกำจัดโครเมียมในน้ำเสียโดยการดูดซับด้วยเส้นใยปาล์ม ณ เวลา 6 ชั่วโมงที่ระดับความเข้มข้นโครเมียมเริ่มต้นในน้ำเสีย 1, 5, 10, 25 และ 50 มิลลิกรัม/ ลิตร เมื่ออัตราการไหลของน้ำเสีย 5 มิลลิลิตร/นาที มีค่าเท่ากับร้อยละ 34.81, 43.61, 46.26, 33.97 และ 43.36 และเมื่ออัตราการไหลของน้ำเสีย 10 มิลลิลิตร/นาที มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 52.25, 19.89, 41.79, 29.39 และ 35.27 ตามลำดับ ส่วนประสิทธิภาพเฉลี่ยใน การกำจัดโครเมียมในน้ำเสียโดยการดูดซับด้วยเส้นใยปาล์ม ณ เวลา 6 ชั่วโมง ที่อัตราการไหล ของน้ำเสีย 5 และ 10 มิลลิลิตร/นาที มีค่าเท่ากับร้อยละ 40.63 และ 35.73 ตามลำดับ จากผลการศึกษาพบว่า เมื่อระดับความเข้มข้นโครเมียมเริ่มต้นในน้ำเสียและอัตราการไหล ของน้ำเสียเพิ่มขึ้น จะมีผลทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดโครเมียมในน้ำเสียมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value < 0.05) เนื่องจากน้ำที่ผ่านการบำบัดมีความเข้มข้น โครเมียมเกินมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม จึงควรใช้วิธีการดังกล่าวร่วมกับการ บำบัดน้ำเสียวิธีอื่น เพื่อให้น้ำที่ผ่านการบำบัดมีความเข้มข้นโครเมียมตามมาตรฐานที่กำหนด และลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย

บรรณานุกรม :
จิราพร ชยาภิวัฒน์ . (2542). การกำจัดโครเมียมในน้ำเสียสังเคราะห์โดยการดูดซับด้วยเส้นใยปาล์ม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จิราพร ชยาภิวัฒน์ . 2542. "การกำจัดโครเมียมในน้ำเสียสังเคราะห์โดยการดูดซับด้วยเส้นใยปาล์ม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จิราพร ชยาภิวัฒน์ . "การกำจัดโครเมียมในน้ำเสียสังเคราะห์โดยการดูดซับด้วยเส้นใยปาล์ม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
จิราพร ชยาภิวัฒน์ . การกำจัดโครเมียมในน้ำเสียสังเคราะห์โดยการดูดซับด้วยเส้นใยปาล์ม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.