ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพการประหยัดพลังงานของระบบไฟฟ้าแสงสว่างในร้านค้าสะดวกซื้อ กรณีศึกษา : เขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพการประหยัดพลังงานของระบบไฟฟ้าแสงสว่างในร้านค้าสะดวกซื้อ กรณีศึกษา : เขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์
คำค้น : ศักยภาพ , การประหยัดพลังงาน , ร้านค้าสะดวกซื้อ , POTENTIAL , ENERGY SAVING , CONVENIENCE STORES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=43504
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาศักยภาพการประหยัดพลังงานของระบบไฟฟ้าแสงสว่างในร้านค้าสะดวกซื้อ ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ทำการศึกษาและเก็บตัวอย่างจากร้านค้าสะดวกซื้อรวม 6 สาขา จำนวน 93 ร้านค้า วัดระดับความสง่าภายในร้านค้าทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ในช่วง เวลาระหว่าง 10.30-14.00 น. และ 20.00-04.00 น. นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับค่ากำลัง ไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุดภายในร้านค้าอีกด้วย เพื่อหาแนวทางการประหยัดพลังงานและใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ระดับความสว่างเฉลี่ยในช่วงเวลากลางวันของร้านค้าสะดวกซื้อ ทั้ง 6 สาขา เท่ากับ 1,556.6 lux ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐาน (500 lux) และในช่วงเวลากลางคืน มีระดับความสว่างเฉลี่ยเท่ากับ 677.1 lux สูงกว่าค่ามาตรฐาน โดยที่ทั้งสองช่วงเวลามีค่า การใช้กำลังไฟฟ้าเพื่อการส่องสว่างเฉลี่ยเท่ากัน คือ 31.6 วัตต์ต่อตารางเมตร ซึ่งสูงกว่าค่า มาตรฐาน (23 วัตต์ต่อตารางเมตร) พบว่าการประหยัดพลังงานด้วยการปรับเปลี่ยนความสว่าง ให้ได้มาตรฐานด้วยวิธีที่ไม่มีการลงทุนสามารถลดการใช้หลอดแสงสว่างได้ถึงร้อยละ 41.0 ส่ง ผลทำให้ลดกำลังไฟฟ้าและปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 39.2 โดยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 1,346,955.0 บาท/ปี และส่งผลให้ร้านค้าสะดวกซื้อทั้ง 6 สาขา มีค่าการใช้กำลังไฟฟ้าเพื่อการ ส่องสว่างเฉลี่ยอยู่ในมาตรฐานคือ 18.3 วัตต์ต่อตารางเมตร สำหรับการประหยัดพลังงานโดยมีการลงทุน พบว่าการใช้หลอดแสงสว่างประสิทธิภาพสูง (Super TLD) สามารถลดการใช้หลอดแสงสว่างได้ถึงร้อยละ 51.1 ลดกำลังไฟฟ้าและปริมาณ การใช้พลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 49.7 โดยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 1,708,322.6 บาท/ปี มี ระยะคืนทุนเท่ากับ 0.09 ปี และ IRR เท่ากับร้อยละ 37.3 และยังทำให้ร้านค้าสะดวกซื้อทั้ง 6 สาขามีค่าการใช้กำลังไฟฟ้าเพื่อการส่องสว่างเฉลี่ยอยู่ในมาตรฐาน คือ 15.0 วัตต์ต่อตารางเมตร

บรรณานุกรม :
ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ . (2542). ศักยภาพการประหยัดพลังงานของระบบไฟฟ้าแสงสว่างในร้านค้าสะดวกซื้อ กรณีศึกษา : เขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ . 2542. "ศักยภาพการประหยัดพลังงานของระบบไฟฟ้าแสงสว่างในร้านค้าสะดวกซื้อ กรณีศึกษา : เขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ . "ศักยภาพการประหยัดพลังงานของระบบไฟฟ้าแสงสว่างในร้านค้าสะดวกซื้อ กรณีศึกษา : เขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ . ศักยภาพการประหยัดพลังงานของระบบไฟฟ้าแสงสว่างในร้านค้าสะดวกซื้อ กรณีศึกษา : เขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.