ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
นักวิจัย : ชัยยง ขามรัตน์
คำค้น : คุณภาพชีวิตการทำงาน , บุคลากรสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , QUALITY OF WORK LIFE , PROVINCIAL HEALTH PERSONNEL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=43445
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพชีวิตการทำงาน เพื่อพัฒนา โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น และวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผล ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจำนวน 477 ชุด ได้รับคืนจำนวน 440 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 92.24 เก็บข้อมูลในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม ถึง 22 พฤศจิกายน 2541 การวิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรม LISREL V. 8.14 วิเคราะห์โมเดล การวัดและโมเดลโครงสร้าง ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงร้อยละ 73.9 มีอายุเฉลี่ย 37 ปี สถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 74.3 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 63.4 มีประสบการณ์ในการ ทำงานเฉลี่ย 15 ปี คุณภาพชีวิตการทำงานอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 68.6 มีบรรยากาศองค์การ การติดต่อสื่อสารในองค์การ พฤติกรรมการทำงาน และความพึงพอใจในการทำงานในระดับปานกลาง ร้อยละ 73.3, 55.9, 61.4 และ 69.5 ตามลำดับ โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูล เชิงประจักษ์ มีค่าไค-สแควร์=278.621 (องศาอิสระ=261) ดัชนีความสอดคล้อง 0.956 โมเดล สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรคุณภาพชีวิตการทำงานได้ร้อยละ 59 ความพึงพอใจในการ ทำงานมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) มีอิทธิพล ทางตรงขนาด 0.504 บรรยากาศในองค์การ และพฤติกรรมการทำงาน มีอิทธิพลทางอ้อม ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) มีอิทธิพลทางอ้อมขนาด 0.386 และ 0.389 ตามลำดับ ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจึงควรพิจารณา ปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าตอบแทนและสวัสดิการ การให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอ ถูกต้องและเป็นธรรม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการทำงาน การส่งเสริม สนับสนุนเพื่อการทำงานเป็นทีมและพัฒนาให้เป็นองค์การ แห่งการเรียนรู้

บรรณานุกรม :
ชัยยง ขามรัตน์ . (2542). คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชัยยง ขามรัตน์ . 2542. "คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชัยยง ขามรัตน์ . "คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
ชัยยง ขามรัตน์ . คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.