ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อวางแนวทางพัฒนาการเกษตรลักษณะ ผสมผสาน ในเขตอาศัยน้ำฝน จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อวางแนวทางพัฒนาการเกษตรลักษณะ ผสมผสาน ในเขตอาศัยน้ำฝน จังหวัดพิษณุโลก
นักวิจัย : ธานี ภาคอุทัย
คำค้น : การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ , การเกษตรลักษณะผสมผสาน , เขตอาศัยน้ำฝน , GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM , INTERGRATED AGRICULTURAL , RAINFED AGRICULTURAL AREA
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=43326
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อวางแนวทางพัฒนาการเกษตร ลักษณะผสมผสาน ในเขตอาศัยน้ำฝน จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการผลิต ศักยภาพของทรัพยากรการผลิต และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการผลิตการเกษตร เพื่อ หาศักยภาพพื้นที่และแนวทางที่เหมาะสมสำหรับวางแนวทางพัฒนาการเกษตรลักษณะผสมผสาน ระหว่างพืชและปศุสัตว์ ในเขตอาศัยน้ำฝน การศึกษาได้ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทาง ภูมิศาสตร์ โปรแกรม ARC/INFO เป็นเครื่องมือในการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล แผนที่ฐานข้อมูลคือ แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร แผนที่ความเหมาะสมของ ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ แผนที่แผนการใช้ที่ดิน แผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำและแผนที่แสดง ขอบเขตจังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่ามีพื้นที่ในเขตอาศัยน้ำฝนทั้งสิ้น 5.617 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ทำการ เกษตร รวมทั้งสิ้น 2.016 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 35.95 ของพื้นที่ในเขตอาศัยน้ำฝน แบ่งเป็นพื้นที่ทำนาประมาณ 1.018 ล้านไร่ เท่ากับร้อยละ 18.14 และเป็นพื้นที่ปลูก พืชไร่จำนวน 0.958 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.05 ของพื้นที่ทั้งหมดในเขตอาศัยน้ำฝน โดยเป็นพื้นที่การทำนาในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมประมาณร้อยละ 52.28 พบในเขตพื้นที่รอบๆ แหล่งที่มีการทำนาหนาแน่นและเขตอำเภอนครไทย อำเภอชาติตระการและอำเภอวังทอง มีการปลูกพืชไร่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมมากถึงประมาณร้อยละ 80.58 พบในเขตอำเภอนครไทย อำเภอชาติตระการและอำเภอเนินมะปราง การวิจัยได้เสนอแนวทางพัฒนาการเกษตร ลักษณะผสมผสานระหว่างพืชและปศุสัตว์ในเขตพื้นที่ที่มีปัญหาดังกล่าว 3 แนวทาง คือ ส่งเสริมการเลี้ยงโคผสมผสานการปลูกพืชไร่ ในเขตพื้นที่ปลูกพืชไร่ ส่งเสริมการเลี้ยง สุกรและสัตว์ปีกผสมผสานการทำนา ในเขตพื้นที่ทำนา และส่งเสริมการพัฒนาอาหารสัตว์ ในแนวทางการพัฒนาพืชอาหารสัตว์และการส่งเสริมให้เกษตรกรนำมาวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์ ผลที่คาดว่าจะได้รับคือการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เสริม จากการเกษตรหลัก ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการกระจายการผลิตในไร่นาก่อให้เกิดความ หลากหลายทางการผลิตขึ้น ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นจากปุ๋ยคอก ทำให้สภาพแวดล้อม และทรัพยากรการผลิตปรับตัวพัฒนาดีขึ้น ข้อเสนอแนะ ควรมีการใช้ระบบสารสนเทศทางไกล (Remote sensing) ร่วม ศึกษาด้วย เนื่องจากแผนที่ฐานข้อมูลที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปล้าสมัย นอกจากนี้ควรมีการ ศึกษาเพิ่มเติมถึงระดับความเหมาะสมของการผสมผสานแต่ละกิจกรรมในไร่ และการ แนะนำส่งเสริมให้มีการพัฒนาการเกษตรลักษณะผสมผสาน ควรพิจารณาปัจจัยความพร้อม และการยอมรับของเกษตรกร เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนา

บรรณานุกรม :
ธานี ภาคอุทัย . (2541). การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อวางแนวทางพัฒนาการเกษตรลักษณะ ผสมผสาน ในเขตอาศัยน้ำฝน จังหวัดพิษณุโลก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธานี ภาคอุทัย . 2541. "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อวางแนวทางพัฒนาการเกษตรลักษณะ ผสมผสาน ในเขตอาศัยน้ำฝน จังหวัดพิษณุโลก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธานี ภาคอุทัย . "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อวางแนวทางพัฒนาการเกษตรลักษณะ ผสมผสาน ในเขตอาศัยน้ำฝน จังหวัดพิษณุโลก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
ธานี ภาคอุทัย . การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อวางแนวทางพัฒนาการเกษตรลักษณะ ผสมผสาน ในเขตอาศัยน้ำฝน จังหวัดพิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.