ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดนนทบุรี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดนนทบุรี
นักวิจัย : วชิระ เจริญศรี
คำค้น : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล , การป้องกันอาชญากรรม , SUB-DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION COUNCILLOR , CRIME PREVENTION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=43254
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมในการป้องกัน อาชญากรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดนนทบุรี และปัจจัยที่มี ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขต จังหวัดนนทบุรี จำนวน 294 คน สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิและสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เก็บ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ อัตราส่วนร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์ จำแนกพหุ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 36-50 ปี มีตำแหน่งเป็นคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล มีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และอยู่ในท้องถิ่น ตั้งแต่ 26 ปีขึ้นไป และเป็นกรรมการหมู่บ้าน ทำการ เกษตรกรรม รายได้ 5,001-10,000 บาท ต่อเดือน ไม่เคยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม มีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมเป็นอย่างดี โดย ออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกิจกรรมหรือโครงการ ต่างๆ ในการป้องกันอาชญากรรม จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและประสานงาน วางแผน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันอาชญากรรมในท้องถิ่น 3. การพิสูจน์สมมติฐาน พบว่า เพศ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง ระยะเวลาที่ดำรง ตำแหน่ง ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น การเป็นสมาชิกองค์กรอื่นๆ อาชีพ รายได้ การ เคยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ความสนใจต่อปัญหาอาชญากรรม ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกัน อาชญากรรม

บรรณานุกรม :
วชิระ เจริญศรี . (2541). การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดนนทบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วชิระ เจริญศรี . 2541. "การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดนนทบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วชิระ เจริญศรี . "การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดนนทบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
วชิระ เจริญศรี . การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.