ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัด โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัด โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
นักวิจัย : เบญจรัตน์ อุทิศพันธ์
คำค้น : ความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในอาชีพ , โรงเรียนนายร้อยตำรวจ , CAREER SATISFACTION , POLICE CADET ACADEMY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=43240
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในอาชีพของ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจและความก้าวหน้า ในอาชีพของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประสบการณ์ ทำงานกับความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กลุ่ม ตัวอย่างเป็นข้าราชการตำรวจในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำนวน 259 คน ได้ผลการ วิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในอาชีพโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง คือ ความสำเร็จของการปฏิบัติงาน การแต่งตั้งที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความ เจริญก้าวหน้าในอาชีพ ความมั่นคงในอาชีพ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 2. กลุ่มตัวอย่างเป็นชาย ร้อยละ 52.5 และหญิง ร้อยละ 47.5 ส่วนใหญ่มีอายุ ไม่เกิน 35 ปี มีอายุเฉลี่ย 29 ปี มีอายุราชการ 5 ปี ส่วนใหญ่มียศสิบตำรวจตรี- สิบตำรวจเอก สังกัดกองบังคับการอำนวยการ จบการศึกษาปริญญาตรีประมาณครึ่งหนึ่ง และเป็นโสดส่วนใหญ่ รายได้รวมของครอบครัวเฉลี่ย 10,568.53 บาท มีบุคคลใน ความรับผิดชอบอุปการะประมาณครึ่งหนึ่ง เฉลี่ย 3 คน ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในแฟลต หรือบ้านพักของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 3. กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ทำงานกับความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสัมพันธ์ทุกระดับ โดยมีความรู้สึกพอใจต่อความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานอยู่อันดับ สูงสุด และมีความรู้สึกพอใจต่อลักษณะของงานที่ปฏิบัติอยู่ในอันดับต่ำ ผู้วิจัยเสนอแนะให้หน่วยงานมีการพัฒนาหรือปรับปรุงเกี่ยวกับองค์ประกอบในการ ปฏิบัติงาน น่าเชื่อว่าจะทำให้มีความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในอาชีพสูง โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในเรื่องการเปิดโอกาสได้พัฒนาเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรและโอกาสในการ ศึกษาต่อในระดับสูง

บรรณานุกรม :
เบญจรัตน์ อุทิศพันธ์ . (2541). ความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัด โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เบญจรัตน์ อุทิศพันธ์ . 2541. "ความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัด โรงเรียนนายร้อยตำรวจ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เบญจรัตน์ อุทิศพันธ์ . "ความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัด โรงเรียนนายร้อยตำรวจ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
เบญจรัตน์ อุทิศพันธ์ . ความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัด โรงเรียนนายร้อยตำรวจ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.