ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขวัญและประสิทธิผลในการทำงานของข้าราชการตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ขวัญและประสิทธิผลในการทำงานของข้าราชการตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
นักวิจัย : ปริทัศน์ สงวนสุข
คำค้น : ขวัญ , ประสิทธิผลในการทำงาน , MORALE , JOB PERFORMANCE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=43232
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับขวัญในการทำงานของข้าราชการโรงเรียน นายร้อยตำรวจในด้านภาวะผู้นำ สภาพแวดล้อมในการทำงาน โอกาสก้าวหน้า ความพึงพอใจ ในงาน ความมั่นคงในหน้าที่ สวัสดิการและการได้รับการยอมรับ กับความแตกต่างของภูมิหลัง ทางสังคมในด้าน เพศ อายุ อายุราชการ เงินเดือน การศึกษา หน้าที่ ระยะเวลาในการ ทำงาน จะมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการทำงานอย่างใด โดยมีตัวแปรตามคือระดับขวัญ และประสิทธิผลของงานจากการประเมินตนเอง ศึกษาโดยการสุ่มตัวอย่างมาศึกษา จำนวน 172 ราย ใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลภูมิหลังทางสังคมระดับขวัญในการทำงาน และประสิทธิผลของงาน ใช้สถิติ หาค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนวิเคราะห์ถดถอย พบว่า 1. ข้าราชการตำรวจโรงเรียนนายร้อยตำรวจมีระดับขวัญปานกลาง 2. ความแตกต่างภูมิหลังทางสังคม ด้านเพศ อายุ เงินเดือน อายุราชการ หน้าที่ การศึกษา ระยะเวลาในการทำงาน ทำให้ขวัญในการทำงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 3. ความแตกต่างภูมิหลังทางสังคมด้านเพศ อายุ เงินเดือน อายุราชการ หน้าที่ การศึกษา การบรรจุเข้ารับราชการโดยตรง ระยะเวลาที่ทำงาน ทำให้ประสิทธิผลในการ ทำงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 4. ข้าราชการตำรวจที่มีขวัญในการทำงานสูง จะสามารถทำนายประสิทธิผลใน การทำงานสูง แต่ข้าราชการตำรวจที่มีระดับขวัญในการทำงานต่ำไม่สามารถทำนาย ประสิทธิผลในการทำงานในระดับสูงหรือต่ำ 5. ข้าราชการโรงเรียนนายร้อยตำรวจที่มีขวัญด้านความพึงพอใจในงาน ความ มั่นคงในหน้าที่และได้รับการยอมรับสูง จะสามารถทำนายประสิทธิผลของงานสูงได้ อย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติ ข้อเสนอแนะ 1. ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาให้คุณให้โทษผู้ใต้บังคับบัญชา ได้ตามระเบียบ 2. ส่งเสริมให้มีการพิจารณาความดีความชอบด้วยความเป็นธรรม ทุกระดับชั้น ตามความรู้ความสามารถ วินัยและประสิทธิผลของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 3. ควรพัฒนาระบบสวัสดิการต่างๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้มีประสิทธิผลในการ ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 4. ควรสร้างความพึงพอใจในงานความมั่นคงในหน้าที่และการให้การยอมรับกับ ผู้ปฏิบัติงานจะทำให้มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

บรรณานุกรม :
ปริทัศน์ สงวนสุข . (2541). ขวัญและประสิทธิผลในการทำงานของข้าราชการตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปริทัศน์ สงวนสุข . 2541. "ขวัญและประสิทธิผลในการทำงานของข้าราชการตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปริทัศน์ สงวนสุข . "ขวัญและประสิทธิผลในการทำงานของข้าราชการตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
ปริทัศน์ สงวนสุข . ขวัญและประสิทธิผลในการทำงานของข้าราชการตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.