ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
นักวิจัย : ชัชชาย คล้ายคลึง
คำค้น : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน , โรงเรียนนายร้อยตำรวจ , JOB SATISFACTION , POLICE CADET ACADEMY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=43193
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจ นั้น กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการตำรวจ ในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำนวน 214 คน ได้ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ความพึงพอใจในลักษณะงานเรียงจากมากไปหาน้อยคืองานที่ปฏิบัติอยู่สามารถ สร้างประโยชน์แก่โรงเรียนนายร้อยตำรวจได้ งานที่ปฏิบัติอยู่สามารถตอบสนองและพัฒนา โรงเรียนนายร้อยตำรวจได้ งานที่ปฏิบัติอยู่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการได้ การปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และงานที่ปฏิบัติ อยู่สามารถใช้ความรู้ความสามารถได้เต็มที่ ตามลำดับ 2. ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรียงจากน้อยไปหามาก คือระบบ แสงสว่างและไฟฟ้าในการทำงาน ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา การปฏิบัติงานของเพื่อน ร่วมงาน ระบบการป้องกันเสียงรบกวนในการทำงาน การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และระบบการระบายอากาศและปรับอากาศในการทำงานตามลำดับ 3. ความพึงพอใจต่อเงินเดือนและสวัสดิการ เรียงจากมากไปหาน้อยคือ สวัสดิการ ด้านอาหารและการรักษาพยาบาล สวัสดิการบ้านพักและที่พักของทางราชการ เงินเดือน ที่ได้รับเพียงพอต่อการใช้จ่ายประจำเดือน และสวัสดิการด้านยานพาหนะการเดินทาง และการบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามลำดับ 4. ความพึงพอใจในความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เรียงจากมากไปหาน้อยคือ การลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป การได้รับเลื่อนขึ้นเงินเดือนมากกว่าหน่วยงานอื่น และการได้รับการเลื่อนตำแหน่งงานที่สูงขึ้นไปตามลำดับ

บรรณานุกรม :
ชัชชาย คล้ายคลึง . (2541). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชัชชาย คล้ายคลึง . 2541. "ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชัชชาย คล้ายคลึง . "ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
ชัชชาย คล้ายคลึง . ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.