ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในเขตตำรวจภูธร ภาค 1

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในเขตตำรวจภูธร ภาค 1
นักวิจัย : ธนาพัฒน์ นินบดี
คำค้น : พนักงานสอบสวน , การสอบสวน , POLICE INVESTIGATORS , INVESTIGATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=43191
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงาน ด้านการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในเขตตำรวจภูธรภาค 1 และเพื่อแสวงหาแนวทาง ในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านการสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้มีประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ พนักงานสอบสวนในเขตตำรวจภูธรภาค 1 จำนวน ทั้งสิ้น 322 นาย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 1. ลักษณะทั่วไปของพนักงานสอบสวน พบว่า มีอายุไม่เกิน 30 ปี มีอายุราชการ อยู่ในช่วงระหว่าง 6-10 ปี ชั้นยศร้อยตำรวจตรี-ร้อยตำรวจเอก ตำแหน่งรองสารวัตร อัตราเงินเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ไม่มีรายได้พิเศษ สมรสแล้ว และเคยเข้ารับการ ฝึกอบรมด้านการสอบสวน 2. พนักงานสอบสวนที่มีปัจจัยภูมิหลังต่างกันในด้าน อายุ อายุราชการ ระยะเวลา ที่ปฏิบัติงานด้านการสอบสวน ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน รายได้พิเศษ สวัสดิการ ที่พักอาศัย การฝึกอบรมด้านการสอบสวน มีสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานด้านการสอบสวน ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 3. ปัจจัยภายในหน่วยงานของพนักงานสอบสวนในด้านกำลังพล งบประมาณ ปริมาณ งาน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน การแทรกแซงจากผู้บังคับบัญชา และ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้มีความสัมพันธ์กับสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานด้านการ สอบสวน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 4. ปัจจัยภายนอกหน่วยงานของพนักงานสอบสวน ด้านความร่วมมือจากประชาชน การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอิทธิพลของผู้ต้องหา และอำนาจหรืออิทธิพลของ นักการเมือง มีความสัมพันธ์กับสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานด้านการสอบสวน อย่างมีนัย สำคัญทางสถิติ

บรรณานุกรม :
ธนาพัฒน์ นินบดี . (2541). ปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในเขตตำรวจภูธร ภาค 1.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธนาพัฒน์ นินบดี . 2541. "ปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในเขตตำรวจภูธร ภาค 1".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธนาพัฒน์ นินบดี . "ปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในเขตตำรวจภูธร ภาค 1."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
ธนาพัฒน์ นินบดี . ปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในเขตตำรวจภูธร ภาค 1. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.