ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสัมฤทธิผลของระบบคุณภาพ ISO 9000 ของคณะผู้บริหาร วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสัมฤทธิผลของระบบคุณภาพ ISO 9000 ของคณะผู้บริหาร วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
นักวิจัย : บำเพ็ญ พงศ์เพชรดิถ
คำค้น : SUCCESS , ISO 9000 IMPLEMENTATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=44307
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสัมฤทธิผลของระบบ คุณภาพ ISO ของคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาล 35 แห่ง ระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 30 เมษายน 2543 กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่จัดทำระบบ คุณภาพ ISO เสร็จสิ้น (n=31) กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่กำลังดำเนินการจัดทำระบบคุณภาพ ISO (n=44) และกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มที่ไม่ใช่ระบบคุณภาพ ISO (n=50) เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสัมภาษณ์เจาะลึก และแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านการดำเนินงาน ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สถิติ ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ Chi-square analysis และ Discriminant analysis ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การในด้านการวางแผนการดำเนินงานมีความ สัมพันธ์กับการใช้ระบบคุณภาพ ISO โดยเหตุผลของการใช้ระบบคุณภาพอันดับแรกคือต้องการ ทำงานให้เป็นระบบ อันดับสองคือระบบคุณภาพ ISO เป็นระบบที่มีระบบเอกสารที่ชัดเจน ซึ่งผล จากการวิเคราะห์พบว่า การวางแผนการดำเนินงานมีความสัมพันธ์กับการใช้ระบบคุณภาพที่ระดับ ความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 สำหรับการวิเคราะห์ความสำเร็จด้วยสถิติ Discriminant analysis ของกลุ่มที่จัดทำ ISO เสร็จสิ้นสำเร็จและกลุ่มที่กำลังดำเนินการจัดทำ พบว่าการ วางแผนการดำเนินงานเป็นตัวแปรที่มีความสามารถในการจำแนกมากที่สุด ลำดับรองคือ ผู้นำ ผลการวิจัยนี้เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานในการเสนอแนะเกี่ยวกับการวางแผนงาน การจัดการ การมีส่วนร่วมและการพัฒนาองค์การ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจและการเปลี่ยนแปลงในการ พัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง จนถึงระดับประเทศและโลกต่อไป

บรรณานุกรม :
บำเพ็ญ พงศ์เพชรดิถ . (2543). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสัมฤทธิผลของระบบคุณภาพ ISO 9000 ของคณะผู้บริหาร วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บำเพ็ญ พงศ์เพชรดิถ . 2543. "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสัมฤทธิผลของระบบคุณภาพ ISO 9000 ของคณะผู้บริหาร วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บำเพ็ญ พงศ์เพชรดิถ . "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสัมฤทธิผลของระบบคุณภาพ ISO 9000 ของคณะผู้บริหาร วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
บำเพ็ญ พงศ์เพชรดิถ . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสัมฤทธิผลของระบบคุณภาพ ISO 9000 ของคณะผู้บริหาร วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.