ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างชุดอบรมแบบศูนย์การเรียนเรื่อง "วิธีสอนการปฏิบัติตนในหญิงตั้งครรภ์" สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างชุดอบรมแบบศูนย์การเรียนเรื่อง "วิธีสอนการปฏิบัติตนในหญิงตั้งครรภ์" สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
นักวิจัย : ขนิษฐา ซิมสถิรสกุล
คำค้น : ชุดอบรม , ศูนย์การเรียน , วิธีการสอน , การปฏิบัติตน , หญิงตั้งครรภ์ , TRAINING PACKAGE , LEARNING CENTER CLASSROOM , TEACHING METHODS , HEALTH PRACTICS , PREGNANCY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=43228
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้ต้องการสร้างชุดอบรมแบบศูนย์การเรียนเรื่อง "วิธีสอนการปฏิบัติตน ในหญิงตั้งครรภ์" สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย และหาประสิทธิภาพของชุดอบรม ผู้วิจัยได้สร้างศูนย์การเรียน 4 ศูนย์ และศูนย์สำรอง 1 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์ที่ 1 การสาธิตในเรื่องการปฏิบัติตนในหญิงตั้งครรภ์ด้านการปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน ศูนย์ที่ 2 การอธิบายในเรื่องการปฏิบัติตนในหญิงตั้งครรภ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ศูนย์ที่ 3 การให้คำปรึกษาในเรื่องการปฏิบัติตนในหญิงตั้งครรภ์ด้าน สุขภาพจิต ศูนย์ที่ 4 การใช้คำถามในเรื่องการปฏิบัติตนในหญิงตั้งครรภ์ด้านโภชนาการ และศูนย์สำรอง เรื่องแนวคิดวิธีสอน นำไปทดลองใช้กับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในจังหวัด ยะลา เพื่อปรับปรุงคุณภาพแล้วนำไปใช้จริงกับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยที่รับผิดชอบกลุ่ม แม่และเด็กในจังหวัดยะลา จำนวน 30 คน แบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนหลังทดลอง และ วัดความคงทนหลังเรียน 2 สัปดาห์ วิเคราะห์ผลการทดลองด้วยการหาร้อยละ คะแนน เฉลี่ย คะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน เปรียบเทียบความรู้ก่อนทดลองกับหลังทดลอง และหลังทดลองทันทีกับหลังทดลอง 2 สัปดาห์ ด้วย Paired t-test ที่ระดับนัยสำคัญ ทางสถิติที่ .01 ผลการวิจัยพบว่าชุดอบรมมีคุณภาพ 82.6/83.7 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ เจ้าหน้าที่มีความรู้เพิ่มขึ้น ในขณะที่ความคงทนในการเรียนรู้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับความรู้ก่อนทดลอง ความคงทนยังเหลือมากกว่าก่อนทดลองอย่างมี นัยสำคัญ ความคิดเห็นต่อชุดอบรม เจ้าหน้าที่เห็นด้วยต่อลักษณะองค์ประกอบของชุดอบรม และผลจากการใช้ชุดอบรมในทุกด้าน แสดงว่าชุดอบรมนี้มีประสิทธิภาพ ฉะนั้นจึงควรนำ ชุดอบรมนี้ไปใช้แก้ปัญหาการขาดแคลนวิทยากร เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน พัฒนา การเรียนรู้ด้วยตนเอง และฝึกการทำงานเป็นทีม

บรรณานุกรม :
ขนิษฐา ซิมสถิรสกุล . (2541). การสร้างชุดอบรมแบบศูนย์การเรียนเรื่อง "วิธีสอนการปฏิบัติตนในหญิงตั้งครรภ์" สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ขนิษฐา ซิมสถิรสกุล . 2541. "การสร้างชุดอบรมแบบศูนย์การเรียนเรื่อง "วิธีสอนการปฏิบัติตนในหญิงตั้งครรภ์" สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ขนิษฐา ซิมสถิรสกุล . "การสร้างชุดอบรมแบบศูนย์การเรียนเรื่อง "วิธีสอนการปฏิบัติตนในหญิงตั้งครรภ์" สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
ขนิษฐา ซิมสถิรสกุล . การสร้างชุดอบรมแบบศูนย์การเรียนเรื่อง "วิธีสอนการปฏิบัติตนในหญิงตั้งครรภ์" สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.