ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิ่นก๋อน : ประเพณีการละเล่นของลาวโซ่งอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิ่นก๋อน : ประเพณีการละเล่นของลาวโซ่งอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
นักวิจัย : พรพิมล ชันแสง
คำค้น : อิ่นก๋อน , ประเพณี , การละเล่น , ลาวโซ่ง , เขาย้อย , เพชรบุรี , INGON , ENTERTAlNMENT , TRADITIONS , LAO SONG , KAOYOI , PETCHABURI
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=43054
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ลาวโซ่งเป็นกลุ่มชาติพันธ์กลุ่มหนึ่งในอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมี ประเพณีและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและน่าสนใจศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะประเพณี การละเล่นอิ๋นก๋อน วิทยานิพนธ์เรื่องอิ่นก๋อน : ประเพณีการละเล่นของลาวโซ่งอำเภอ เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต และ เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณี เพื่อศึกษากระบวนการของการละเล่นอิ่นก๋อน การร้อง การรำ และดนตรี รวมถึงบทบาทหน้าที่ของการละเล่นอิ่นก๋อนที่มีต่อชาวลาวโซ่ง และเพื่อ ศึกษาปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของการละเล่นอิ่นก๋อน รวมทั้งแนวโน้มในการสืบทอด และการอนุรักษ์การละเล่นอิ่นก๋อนของลาวโซ่งอำเภอ เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาทางมานุษยวิทยา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาในภาคสนามตั้งแต่เดือนตุลาคม 2539 ถึงเดือนเมษายน 2540 เพื่ออธิบายปรากฎการณ์ทางสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม ของชาวลาวโซ่ง ผลการศึกษา พบว่า ลาวโซ่งอพยพเข้าสู่ประเทศไทยมากว่า 200 ปี มีเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมประเพณีที่สัมพันธ์กับการละเล่นอิ่นก๋อนปรากฎให้เห็นอย่างเด่นชัด และยังคง มีการสืบทอดทางวัฒนธรรมประเพณีอยู่แม้ว่าวัฒนธรรมประเพณีบางอย่างได้ลดบทบาทและ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปบ้างในปัจจุบัน การละเล่นอิ่นก๋อนเป็นการละเล่นที่ประกอบด้วย การต๊อดมะก๋อน การขับร้อง ฟ้อนรำ และดนตรี มีบทบาทต่อการสนองตอบความต้องการ ของมนุษย์ ภายใต้เงื่อนไขของสังคมชุมชนก่อให้เกิดความสนุกสนานและตอบสนองความ ต้องการจำเป็นของมนุษย์ทั้งในระดับสังคมและความเป็นปัจเจกบุคคล ปัจจัยทางสังคมที่ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของการละเล่นอิ่นก๋อน คือ ค่านิยมประเพณีปฏิบัติ การอบรมสั่งสอนสมาชิกในครอบครัว การศึกษา เศรษฐกิจ และความเจริญก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีการสื่อสารการคมนาคม ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานที่สอดคล้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงทำให้การละเล่นอิ่นก๋อน ของลาวโซ่งอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี มีแนวโน้มที่จะอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบทอดต่อไป

บรรณานุกรม :
พรพิมล ชันแสง . (2541). อิ่นก๋อน : ประเพณีการละเล่นของลาวโซ่งอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรพิมล ชันแสง . 2541. "อิ่นก๋อน : ประเพณีการละเล่นของลาวโซ่งอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรพิมล ชันแสง . "อิ่นก๋อน : ประเพณีการละเล่นของลาวโซ่งอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
พรพิมล ชันแสง . อิ่นก๋อน : ประเพณีการละเล่นของลาวโซ่งอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.