ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างครัวเรือน ปัจจัยการผลิตและผลผลิตจากฟาร์มโคนม : กรณีศึกษาในจังหวัดนครปฐม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างครัวเรือน ปัจจัยการผลิตและผลผลิตจากฟาร์มโคนม : กรณีศึกษาในจังหวัดนครปฐม
นักวิจัย : จินตนา หย่างอารี
คำค้น : DAIRY FARM , HOUSEHOLD SIZE , LABOR , CHILD LABOR , TOTAL PLATE CCOUNT , INCOME
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=42858
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างครัวเรือน ปัจจัยการผลิตและผลผลิตจาก ฟาร์มโคนม ดำเนินการสำรวจใน 204 ฟาร์มของสหกรณ์โคนมนครปฐมและกำแพงแสน การศึกษาใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการวิเคราะห์พบว่าใน ตัวอย่างน้ำนมดิบมีแบคทีเรียปนเปื้อนด้วยค่ามัธยฐาน 8.5x10(5) โคโลนี ต่อน้ำนม 1 มิลลิลิตร ร้อยละ 55 ของตัวอย่างมีจำนวนแบคทีเรียปนเปื้อนเกินระดับที่ยอมรับได้ ครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีรายได้รวม 196,500 บาทต่อปี ในจำนวนนี้เป็นรายได้ ที่ได้จากฟาร์มโคนม 110,500 บาทต่อปี หรือร้อยละ 61.4 ของรายได้ครัวเรือน ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดความสะอาดของน้ำนมดิบที่สำคัญได้แก่คุณภาพของน้ำที่ใช้ใน ฟาร์ม จำนวนแรงงานเด็กนักเรียนในฟาร์ม แหล่งความรู้เพื่อการจัดการฟาร์ม เทคนิคการ รีดนม ความสะอาดของสิ่งแวดล้อมในฟาร์มโดยเฉพาะความสะอาดของบริเวณรางอาหาร ระบบกำจัดของเสียจากโรงเรือนและความสะอาดของพื้นคอกขณะทำการรีดนมและระยะเวลา นับจากรีดนมเสร็จจนถึงเวลาที่รถขนส่งถังนมจากจุดคอยรถ รูปแบบปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดคุณภาพ น้ำนมดิบชี้ให้เห็นว่าเกษตรกรยังขาดความรู้ ความเข้าใจและขาดทักษะการทำฟาร์มโคนม อย่างถูกหลักจึงทำให้ผลผลิตน้ำนมดิบมีความสะอาดในระดับต่ำมาตรฐาน รูปแบบตัวกำหนดรายได้จากฟาร์มโคนมพบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีข้อจำกัดในด้าน ขนาดที่ดินทำกินและเงินลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นทำฟาร์มโคนม ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดรายได้ของ ฟาร์มโคนมที่สำคัญได้แก่ภาคแรงงาน จำนวนรายได้รวมของครัวเรือน ขนาดฝูง และ คุณภาพแหล่งน้ำใช้ในฟาร์ม ขนาดครัวเรือนมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญเชิงลบกับรายได้ จากฟาร์มโคนม ทั้งนี้อธิบายได้ว่าครัวเรือนขนาดใหญ่บอกนัยยะว่ามีแรงงานผู้ใหญ่มาก และจัดสรรแรงงานผู้ใหญ่ไปตามภาคงานต่างๆ เพื่อทำรายได้แก่ครัวเรือนให้มากที่สุด แล้วรายได้รวมที่ได้นำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในฟาร์มโคนมต่อไป ในการทำฟาร์มโคนม มีการใช้แรงงานนักเรียนทำให้จำนวนแรงงานทำฟาร์มโคนมมีเฉลี่ย 3.1 คนต่อฟาร์ม ผลจากวิเคราะห์พบว่าจำนวนนี้ไม่มีอิทธิพลต่อรายได้ของฟาร์มโคนม ตัวแปรในกลุ่มทักษะ การจัดการฟาร์มไม่มีอิทธิพลต่อการพัฒนารายได้ของฟาร์มโคนมแต่อย่างใด ทั้งนี้เพราะ ความรู้ ความเข้าใจและทักษะการจัดการฟาร์มของเกษตรกรจัดว่าอยู่ในระดับที่ไม่ เพียงพอที่จะพัฒนาฟาร์มจนปรากฎให้เห็นชัดในการพัฒนารายได้ของฟาร์มโคนม ผลการ สำรวจสรุปได้ว่าในภาวะที่มีข้อจำกัดด้านที่ดินทำกินและแหล่งเงินลงทุน เกษตรกรผู้เลี้ยง โคนมมีกลไกในการพัฒนารายได้ครัวเรือนโดยการแจกแจงแรงงานไปสู่ภาคงานทั้งฟาร์ม โคนม งานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ทั้งนี้เพื่อนำรายได้เหล่านี้มาเป็นทุนหมุนเวียน ในฟาร์มโคนม การพัฒนารายได้จากการทำฟาร์มโคนมเกษตรกรต้องการการพัฒนาความรู้ และทักษะการทำฟาร์มเป็นปัจจัยเร่งด่วนเพื่อเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลผลิต ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

บรรณานุกรม :
จินตนา หย่างอารี . (2541). ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างครัวเรือน ปัจจัยการผลิตและผลผลิตจากฟาร์มโคนม : กรณีศึกษาในจังหวัดนครปฐม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จินตนา หย่างอารี . 2541. "ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างครัวเรือน ปัจจัยการผลิตและผลผลิตจากฟาร์มโคนม : กรณีศึกษาในจังหวัดนครปฐม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จินตนา หย่างอารี . "ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างครัวเรือน ปัจจัยการผลิตและผลผลิตจากฟาร์มโคนม : กรณีศึกษาในจังหวัดนครปฐม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
จินตนา หย่างอารี . ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างครัวเรือน ปัจจัยการผลิตและผลผลิตจากฟาร์มโคนม : กรณีศึกษาในจังหวัดนครปฐม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.