ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทางเลือกในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพัฒนาการเกษตรในแนวทางเกษตรยั่งยืน กรณีศึกษา ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทางเลือกในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพัฒนาการเกษตรในแนวทางเกษตรยั่งยืน กรณีศึกษา ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
นักวิจัย : ภัทรพร นิยมไทย
คำค้น : การใช้ประโยชน์ที่ดิน , การพัฒนาการเกษตร , เกษตรยั่งยืน , LAND USE , AGRICULTURE DEVELOPMENT , SUSTAINABLE AGRICULTURE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=43346
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ในการคัดเลือกขอบเขตที่ดินเพื่อการเกษตรและศึกษา วิวัฒนาการทางการเกษตร, ชนิดพืชที่เลือกใช้ในการผลิต, ประเภทของเกษตรกร รวมถึง ความยั่งยืนทางการเกษตรในพื้นที่ เพื่อเสนอทางเลือกในการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการ เพื่อความยั่งยืนทางเกษตรในพื้นที่ศึกษา เครื่องมือ 4 ประเภทถูกนำมาใช้ในงานวิจัย ได้แก่ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โปรแกรม ARC/INFO ในการจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การใช้โปรแกรม ALES เพื่อคัดเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมกับ คุณลักษณะที่ดิน การศึกษาวิวัฒนาการทางการเกษตรและการจำแนกประเภทเกษตรกร ซึ่งเป็นเครื่องมือวินิจฉัยสภาพทางการเกษตรและการใช้ตัวชี้วัดเพื่อประเมินค่าความ ยั่งยืนทางการเกษตรในพื้นที่ ผลการวิจัยพบว่าพื้นที่ที่เหมาะสมมากทางการเกษตร มีพื้นที่ประมาณ 12,743.6 ไร่ หรือร้อยละ 21.9 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ที่เหมาะสมปานกลางประมาณ 8463.8 ไร่ หรือ ร้อยละ 14.6 พื้นที่ที่ระดับเหมาะสมน้อย ประมาณ 25881.4 ไร่ หรือร้อยละ 44.5 และพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมสำหรับการเกษตร ประมาณ 11100.8 ไร่ หรือร้อยละ 19.1 ของพื้นที่ทั้งหมด คุณลักษณะที่ดินโดยรวมทุกพื้นที่ เมื่อเปรียบเทียบกับพันธ์พืชที่ เลือกพิจารณา พบว่าปริมาณธาตุอาหารพืช Phosphorus และค่าความจุในการแลกเปลี่ยน ประจุบวกในดินต่ำ และความลาดชันของพื้นที่เป็นปัญหาหลักสำคัญ ชนิดพืชที่เหมาะสมกับ คุณลักษณะดินโดยรวมในพื้นที่ มีข้อจำกัดน้อยได้แก่ หม่อน ถั่วแขก เสาวรส และลิ้นจี่ การวินิจฉัยทางการเกษตรพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จาก พื้นที่ป่า---ข้าวโพด---พืชผักเมืองหนาว---รีสอร์ท---พืชผักเมืองหนาว ในช่วงประมาณ ประมาณ 40 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน การศึกษาสามารถจำแนกประเภทเกษตรกรได้เป็น 3 ประเภท คือ เกษตรกรกลุ่ม A ที่มีการผลิตแบบยังชีพ เกษตรกรกลุ่ม B มีการผลิตแบบ เพื่อการค้า และเกษตรกรกลุ่ม C มีการผลิตแบบผสมผสานระหว่างพืชผัก-ไม้ผล มีความ ต้องการความมั่นคงในระยะยาว เกษตรกรกลุ่ม A และ B จัดอยู่ในระดับความยั่งยืน อย่างมีเงื่อนไข มีค่าของความยั่งยืนเท่ากับ 247 และ 232 คะแนนตามลำดับ ส่วน เกษตรกรกลุ่ม C มีค่าความยั่งยืนเท่ากับ 326 คะแนน อันจัดอยู่ในระดับที่ยั่งยืน การวิจัยได้เสนอแนวทางพัฒนาการเกษตรไว้ 3 ประเด็นคือ ในแง่ของการอนุรักษ์ ด้วยการกันเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) ออกเป็น 3 ส่วน คือ พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่วนเกษตรและพื้นที่เกษตร ในแง่ของพืชสนับสนุนพืชที่เหมาะสมกับคุณลักษณะที่ดิน และแก้ปัญหาอันเกิดจากข้อจำกัดของดิน ในแง่การจัดการเพื่อเพิ่มระดับความยั่งยืน ควรพิจารณาการตลาดเชิงรุก สำหรับเกษตรกรกลุ่ม A การเพิ่มความหลากหลายทาง การผลิตและชนิดพันธุ์พืช สำหรับเกษตรกรกลุ่ม B ขณะที่เกษตรกรกลุ่ม C ควรพิจารณา ปัจจัยด้านแรงงานเป็นสำคัญ ผลของการศึกษาครั้งนี้จะเป็นข้อเสนอแนะให้เกษตรกรทุกประเภทในพื้นที่ลดข้อ จำกัดอันก่อให้เกิดความไม่ยั่งยืนทางการเกษตรของตน และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นได้ รวมถึงฐานข้อมูลอันอาจเอื้อประโยชน์ในการประยุกต์ใช้กับงานวิจัยอื่นๆ ได้

บรรณานุกรม :
ภัทรพร นิยมไทย . (2541). ทางเลือกในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพัฒนาการเกษตรในแนวทางเกษตรยั่งยืน กรณีศึกษา ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ภัทรพร นิยมไทย . 2541. "ทางเลือกในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพัฒนาการเกษตรในแนวทางเกษตรยั่งยืน กรณีศึกษา ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ภัทรพร นิยมไทย . "ทางเลือกในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพัฒนาการเกษตรในแนวทางเกษตรยั่งยืน กรณีศึกษา ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
ภัทรพร นิยมไทย . ทางเลือกในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพัฒนาการเกษตรในแนวทางเกษตรยั่งยืน กรณีศึกษา ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.