ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คอมโพสิทระหว่างเส้นใยเคฟลาร์ที่ผ่านกระบวนการทางเคมีกับยางเทอร์โมพลาสติก : สมบัติเชิงกลและลักษณะโครงสร้างสัณฐาน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คอมโพสิทระหว่างเส้นใยเคฟลาร์ที่ผ่านกระบวนการทางเคมีกับยางเทอร์โมพลาสติก : สมบัติเชิงกลและลักษณะโครงสร้างสัณฐาน
นักวิจัย : สุนันท์ สายกระสุน
คำค้น : KEVLAR FIBRE , THERMOPLASTIC ELASTOMER
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=42728
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการศึกษาการเสริมแรง styrene (ethylene butylene) styrene (SEBS) เทอร์โมพลาสติก อิลาสโตเมอร์ ด้วยเส้นใยเคฟลาร์ โดย นำเส้นใยไปทำปฏิกิริยา N-alkylation ที่ผิวของเส้นใย ซึ่งได้ทำการศึกษาผลของปฏิกิริยา N-alkylation โดยใช้อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปก โตรสโกปี และกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนหลังจากทำปฏิกิริยา พบว่าที่ผิวเส้นใยมีความ ขรุขระมากขึ้นและเกิด fibrillation คอมโพสิทระหว่างเส้นใยเคฟลาร์กับ SEBS ซึ่ง เตรียมโดยใช้เครื่องผสมระบบปิดที่อุณหภูมิ 165 องศาเซลเซียส และความเร็วของโรเตอร์ 90 รอบต่อนาที ซึ่งเป็นสภาวะที่ให้คอมโพสิทที่มีความทนต่อแรงดึงสูงที่สุด เมื่อเพิ่ม ปริมาณของเยื่อเคฟลาร์พบว่า ค่ามอดูลัสมีค่าเพิ่มขึ้น แต่ค่าความทนต่อแรงดึงที่จุดขาด และค่าการยืดตัวที่จุดขาดมีค่าลดลง เมื่อศึกษาสมบัติเชิงกลของคอมโพสิทของเส้นใย ที่ผ่านการทำปฏิกิริยา N-alkylation ที่ผิว เปรียบเทียบกับคอมโพสิทของเส้นใยที่ไม่ ผ่านกระบวนการทางเคมี พบว่า ค่ามอดูลัสลดลงเล็กน้อย ค่าความทนต่อแรงดึงที่จุดขาด มีค่าเพิ่มขึ้น ส่วนค่าการยืดตัวที่จุดขาดมีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก เมื่อเปรียบเทียบสมบัติ เชิงกลระหว่างคอมโพสิทของเส้นใยเคฟลาร์ชนิด pulp และ short fibre พบว่า คอมโพสิทของเส้นใยชนิด pulp จะมีสมบัติเชิงกลที่ดีกว่า ส่วนที่สองเป็นการศึกษาการเสริมแรง Santoprene เทอร์โมพลาสติก อิลาสโตเมอร์ โดยใช้เยื่อเคฟลาร์ โดยนำเส้นใยไปทำปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสด้วยเบสเพื่อเพิ่มจำนวนหมู่ ที่ไวต่อการทำปฏิกิริยาบนผิวของเส้นใย ซึ่งได้ทำการศึกษาผลของการเกิดปฏิกิริยา ไฮโดรไลซีสบนผิวของเส้นใย โดยใช้อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีและกล้องจุลทรรศน์ อิเลคตรอน หลังจากทำปฏิกิริยาที่ผิวของเส้นใย พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ผิวมากนัก การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการเตรียมคอมโพสิทระหว่างเยื่อเคฟลาร์และ Santoprene ด้วยเครื่องผสมระบบปิด พบว่า ที่อุณหภูมิ 175 องศาเซลเซียส และความเร็ว โรเตอร์ 90 รอบต่อนาที เป็นสภาวะที่ให้คอมโพสิทมีความทนต่อแรงดึงสูงที่สุด เมื่อ เพิ่มปริมาณของเยื่อเคฟลาร์ พบว่า ค่ามอดูลัส และค่าความทนต่อแรงดึงที่จุดขาดมีค่า เพิ่มขึ้น แต่ค่าการยืดตัวที่จุดขาดมีค่าลดลง การเติมสารช่วยผสมคือ Maleic anhydride grafted polypropylene (MA-g-PP) ลงในคอมโพสิทที่มีเยื่อเคฟลาร์ที่ผ่านการทำ ปฏิกิริยาไฮโดรไลซีส พบว่า ช่วยทำให้สมบัติเชิงกลดีขึ้น ซึ่งสารช่วยผสมจะทำหน้าที่ ได้ดีและทำให้สมบัติเชิงกลของคอมโพสิทดีขึ้นก็ต่อเมื่อใช้ร่วมกับเส้นใยที่ผ่านการทำ ปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสแล้ว

บรรณานุกรม :
สุนันท์ สายกระสุน . (2541). คอมโพสิทระหว่างเส้นใยเคฟลาร์ที่ผ่านกระบวนการทางเคมีกับยางเทอร์โมพลาสติก : สมบัติเชิงกลและลักษณะโครงสร้างสัณฐาน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุนันท์ สายกระสุน . 2541. "คอมโพสิทระหว่างเส้นใยเคฟลาร์ที่ผ่านกระบวนการทางเคมีกับยางเทอร์โมพลาสติก : สมบัติเชิงกลและลักษณะโครงสร้างสัณฐาน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุนันท์ สายกระสุน . "คอมโพสิทระหว่างเส้นใยเคฟลาร์ที่ผ่านกระบวนการทางเคมีกับยางเทอร์โมพลาสติก : สมบัติเชิงกลและลักษณะโครงสร้างสัณฐาน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
สุนันท์ สายกระสุน . คอมโพสิทระหว่างเส้นใยเคฟลาร์ที่ผ่านกระบวนการทางเคมีกับยางเทอร์โมพลาสติก : สมบัติเชิงกลและลักษณะโครงสร้างสัณฐาน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.