ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ เจตคติต่อบทบาททางเพศ สัมพันธภาพในครอบครัว กับบทบาททางเพศของนักเรียนวัยรุ่น ในจังหวัดหนองคาย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ เจตคติต่อบทบาททางเพศ สัมพันธภาพในครอบครัว กับบทบาททางเพศของนักเรียนวัยรุ่น ในจังหวัดหนองคาย
นักวิจัย : โสภาพรรณ เวียงเพิ่ม
คำค้น : บทบาททางเพศ , นักเรียนวัยรุ่น , sex-role , ALDOLESCENT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=42664
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพศเป็นองค์ประกอบของเอกลักษณ์ที่สำคัญประการหนึ่งของบุคคล การแสดงบทบาท ทางเพศที่เหมาะสมในวัยรุ่นมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเอกลักษณ์แห่งตน ซึ่งมีผลต่อการ ดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจภาคตัดขวาง เพื่อ ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ เจตคติต่อบทบาททางเพศ สัมพันธภาพในครอบครัว กับบทบาททางเพศในนักเรียนวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนวัยรุ่นตอนต้น นักเรียน ตอนกลางและนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2540 จำนวน 371 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์ความถดถอย ผลการศึกษาที่พบนัยสำคัญทางสถิติดังนี้ นักเรียนวัยรุ่นตอนต้น ตอนกลางที่มีอัตมโนทัศน์แตกต่างกัน มีบทบาททางเพศแตกต่างกัน นักเรียนวัยรุ่นตอนกลางที่มีเจตคติต่อบทบาททางเพศแตกต่าง กันมีบทบาททางเพศแตกต่างกัน นักเรียนวัยรุ่นตอนกลางที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวแตกต่างกัน มีบทบาททางเพศแตกต่างกัน และพบว่าอัตมโนทัศน์ เจตคติต่อบทบาททางเพศและสัมพันธภาพ ในครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับบทบาททางเพศ สำหรับรูปแบบที่ สามารถอธิบายบทบาททางเพศของนักเรียนวัยรุ่นคือ อัตมโนทัศน์ เจตคติต่อบทบาททางเพศ อายุ โดยทั้งสามปัจจัยสามารถทำนายบทบาททางเพศของนักเรียนวัยรุ่นเพศชายและหญิง ได้ร้อยละ 19.45 และ 22.38 ตามลำดับ จากผลการศึกษาในครั้งนี้จะเห็นได้ว่า การพัฒนาเอกลักษณ์ตามบทบาททางเพศของ วัยรุ่นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นพื้นฐานที่จะสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง แก่วัยรุ่นทุกๆ ด้าน รวมทั้งบุคคลในสังคม โรงเรียนและสื่อ ควรได้ส่งเสริมสนับสนุน อัตมโนทัศน์และเจตคติด้านความเท่าเทียมทางเพศโดยการให้ความรู้เรื่องการพัฒนา บุคลิกภาพ การเปลี่ยนแปลงของร่างกายและบทบาททางเพศในสังคม ซึ่งจะนำไปสู่การ แสดงบทบาททางเพศที่เหมาะสมของวัยรุ่นต่อไป

บรรณานุกรม :
โสภาพรรณ เวียงเพิ่ม . (2541). ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ เจตคติต่อบทบาททางเพศ สัมพันธภาพในครอบครัว กับบทบาททางเพศของนักเรียนวัยรุ่น ในจังหวัดหนองคาย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
โสภาพรรณ เวียงเพิ่ม . 2541. "ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ เจตคติต่อบทบาททางเพศ สัมพันธภาพในครอบครัว กับบทบาททางเพศของนักเรียนวัยรุ่น ในจังหวัดหนองคาย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
โสภาพรรณ เวียงเพิ่ม . "ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ เจตคติต่อบทบาททางเพศ สัมพันธภาพในครอบครัว กับบทบาททางเพศของนักเรียนวัยรุ่น ในจังหวัดหนองคาย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
โสภาพรรณ เวียงเพิ่ม . ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ เจตคติต่อบทบาททางเพศ สัมพันธภาพในครอบครัว กับบทบาททางเพศของนักเรียนวัยรุ่น ในจังหวัดหนองคาย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.