ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ตะกรันเหล็ก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ตะกรันเหล็ก
นักวิจัย : วันทนา วุฒิยิ่งยง
คำค้น : ตะกรันเหล็ก , ฟอสฟอรัส , น้ำเสียสังเคราะห์ , การกำจัด , IRON SLAGS , PHOSPHORUS , SYNTHETIC WASTEWATER , REMOVAL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=42533
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถและประสิทธิภาพ การกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ตะกรันเหล็ก โดยทำการทดลองแบบ Batch และแบบคอลัมน์น้ำเสียสังเคราะห์ที่ใช้ในการทดลองมีความเข้มข้นเริ่มต้น ของฟอสฟอรัส 3 ระดับ คือ 5(+,-)1, 10(+,-)1 และ 15(+,-)1 มก./ล. ขณะที่ บรรจุตะกรันเหล็กสูง 30 และ 45 ซม. โดยมีอัตราการไหลของน้ำเสียเท่ากับ 0.6 ม.(3)/ม.(2)ชม. ทำการทดลองอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 8 ชม. เก็บตัวอย่างน้ำ ทุก 1 ชม. เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเข้มข้นของฟอสฟอรัส ผลการศึกษา จากการทดลองแบบ Batch พบว่า ตะกรันเหล็กมีความสามารถ ในการกำจัดฟอสฟอรัสอยู่ในช่วง 0.05-0.1 มก./กรัม ที่ความเข้มข้นเริ่มต้นของฟอสฟอรัส ในน้ำเสียสังเคราะห์ประมาณ 5-15 มก./ล. และในการทดลองแบบคอลัมน์ ที่ความสูง ของชั้นตะกรันเหล็ก 30 และ 45 ซม. มีประสิทธิภาพในการกำจัดฟอสฟอรัสเฉลี่ยร้อยละ 58.93 และ 67.54 ตามลำดับ และที่ความเข้มข้นเริ่มต้นของฟอสฟอรัสในน้ำเสียสังเคราะห์ 5(+,-)1, 10(+,-)1 และ 15(+,-)1 มก./ล. มีประสิทธิภาพในการกำจัดฟอสฟอรัส เฉลี่ยร้อยละ 83.33, 65.67 และ 40.71 ตามลำดับ นอกจากนี้ พบว่า เมื่อความสูง ของชั้นตะกรันเหล็กเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพในการกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียสังเคราะห์ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P = 0.05) และเมื่อความเข้มข้นเริ่มต้นของฟอสฟอรัส ในน้ำเสียสังเคราะห์เพิ่มขึ้นประสิทธิภาพในการกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียสังเคราะห์ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05) จากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ประสิทธิภาพ ในการกำจัดฟอสฟอรัสสูงสุด เมื่อความสูงของชั้นตะกรันเหล็กเท่ากับ 45 ซม. และ ความเข้มข้นเริ่มต้นของฟอสฟอรัสในน้ำเสียสังเคราะห์เท่ากับ 5(+,-)1 มก./ล.

บรรณานุกรม :
วันทนา วุฒิยิ่งยง . (2541). การกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ตะกรันเหล็ก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วันทนา วุฒิยิ่งยง . 2541. "การกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ตะกรันเหล็ก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วันทนา วุฒิยิ่งยง . "การกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ตะกรันเหล็ก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
วันทนา วุฒิยิ่งยง . การกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ตะกรันเหล็ก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.