ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบลักษณะคิเนมาติคส์สามมิติจากท่านั่ง-ยืน ระหว่างผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกกับคนปกติ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบลักษณะคิเนมาติคส์สามมิติจากท่านั่ง-ยืน ระหว่างผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกกับคนปกติ
นักวิจัย : สายธิดา ลาภอนันตสิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=41998
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้เป็นการเปรียบเทียบลักษณะคิเนมาติคส์ สามมิติจากท่านั่ง - ยืน ระหว่างผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกกับ คนปกติที่มีเพศเดียวกันและวัยใกล้เคียงกัน จำนวนกลุ่ม ละ 15 ราย โดยกลุ่มผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกและกลุ่มคนปกติ มีอายุเฉลี่ย 60.80(+,-)9.34 ปี และ 60.80(+,-)9.94 ปี ตามลำดับ ทำการเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวของร่างกายทั้ง สองข้างด้วย Motion Analysis Expert Vision(TM) system. พารามิเตอร์ที่ศึกษามีดังนี้: 1) ช่วงองศาการ เคลื่อนไหวและรูปแบบการเคลื่อนไหวของข้อตะโพก ข้อเข่า ข้อเท้า และเท้า 2) องศาของการเคลื่อนไหวลำตัวมาด้าน หน้า 3) ความเร็วเชิงมุมสูงสุดของข้อตะโพกและข้อเข่า 4) เวลาทั้งหมดที่ใช้ในการลุกขึ้นยืน และ 5) ร้อยละของ เวลาที่ใช้ในแต่ละช่วงของการลุกจากท่านั่ง - ยืน และบันทึก ตำแหน่งของการวางเท้าเริ่มต้นก่อนการเคลื่อนไหว ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในทุก พารามิเตอร์ระหว่างข้างซ้ายกับข้างขวาของกลุ่มคนปกติ สำหรับกลุ่มผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกพบว่าช่วงองศาการเคลื่อน ไหวของการงอ/เหยียด ของข้อตะโพกและองศาของการ เคลื่อนลำตัวมาด้านหน้าของข้างที่ไม่เป็นอัมพาตมีค่ามาก กว่าข้างอัมพาต (P<0.05) ผู้ป่วยวางเท้าข้างที่ไม่เป็น อัมพาตมาทางด้านหลังมากกว่าข้างอัมพาต (P<0.05) กลุ่มผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกลุกจากนั่ง - ยืน ได้ช้ากว่ากลุ่มคนปกติ มีค่าความเร็วเชิงมุมสูงสุดของ ข้อตะโพกและข้อเข่าที่เกิดขึ้นในระนาบ sagittal ช้ากว่า กลุ่มคนปกติ (p<0.001) กลุ่มผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกและคน ปกติมีลำดับและรูปแบบการเคลื่อนไหวของการ งอ/เหยียด ช้อตะโพก งอ/เหยียด ข้อเข่าและ งอ/เหยียด ข้อเท้า ที่สม่ำเสมอ มีรูปแบบการเคลื่อนไหวที่สม่ำเสมอของการ หมุนออก/หมุนเข้าของข้อตะโพกและเท้า ณ ตำแหน่งเริ่มต้น และตำแหน่งสุดท้ายของแต่ละช่วงของการลุกจากนั่ง - ยืน มากกว่าร้อยละ 70 ของขาทั้งสองข้างในกลุ่มผู้ป่วยอัมพาต ครึ่งซีกและกลุ่มคนปกติ แต่รูปแบบการเคลื่อนไหวกาง/หุบ ของข้อตะโพกของทั้งสองกลุ่มมีรูปแบบที่ไม่แน่นอน ช่วงองศา การเคลื่อนไหวของการกาง/หุบของข้อตะโพกและการ หมุนออก/หมุนเข้าของข้อตะโพกและเท้า ของร่างกายข้างที่ เป็นอัมพาตและข้างที่ไม่เป็นอัมพาตในกลุ่มผู้ป่วยอัมพาต ครึ่งซีกมีค่ามากกว่าในกลุ่มคนปกติ (P<0.01) ขาข้างอัมพาต ของผู้ป่วยมีช่วงองศาการเคลื่อนไหวของการงอ/เหยียดของ ข้อตะโพกและข้อเข่าน้อยกว่ากลุ่มคนปกติ (P<0.01) ในขณะ ที่ขาข้างที่ไม่เป็นอัมพาตมีช่วงองศาการเคลื่อนไหวของ การงอ/เหยียดข้อเข่าเท่านั้นที่น้อยกว่ากลุ่มคนปกติ (P<0.01) นอกจากนี้ข้างที่ไม่เป็นอัมพาตของกลุ่มผู้ป่วย อัมพาตครึ่งซีกมีการเคลื่อนไหวลำตัวมาด้านหน้ามากกว่า กลุ่มคนปกติ (P<0.05) ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานเชิงปริมาณที่ แสดงถึงความแตกต่างของลักษณะคิเนมาติคส์ระหว่างผู้ป่วย อัมพาตครึ่งซีกกับคนปกติ และข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการ เคลื่อนไหวที่ผิดปกติซึ่งพบในกลุ่มผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก นี้สามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการฝึกการเคลื่อนไหว จากท่านั่ง - ยืนสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกได้ นอกจาก นี้วิธีการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบสามมิติของการศึกษา ครั้งนี้ยังสามารถใช้เป็นวิธีการตรวจประเมินการเคลื่อน ไหวจากท่านั่ง - ยืน สำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกได้ ชัดเจนกว่าการสังเกตทางคลินิกเพียงอย่างเดียว

บรรณานุกรม :
สายธิดา ลาภอนันตสิน . (2539). การเปรียบเทียบลักษณะคิเนมาติคส์สามมิติจากท่านั่ง-ยืน ระหว่างผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกกับคนปกติ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สายธิดา ลาภอนันตสิน . 2539. "การเปรียบเทียบลักษณะคิเนมาติคส์สามมิติจากท่านั่ง-ยืน ระหว่างผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกกับคนปกติ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สายธิดา ลาภอนันตสิน . "การเปรียบเทียบลักษณะคิเนมาติคส์สามมิติจากท่านั่ง-ยืน ระหว่างผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกกับคนปกติ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
สายธิดา ลาภอนันตสิน . การเปรียบเทียบลักษณะคิเนมาติคส์สามมิติจากท่านั่ง-ยืน ระหว่างผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกกับคนปกติ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.