ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปนเปื้อนแบคทีเรียในส้มตำบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และปัจจัยที่เกี่ยววข้อง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปนเปื้อนแบคทีเรียในส้มตำบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และปัจจัยที่เกี่ยววข้อง
นักวิจัย : จินตนา อาจสันเที๊ยะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=41886
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การปนเปื้อนของแบคทีเรียในอาหารนับเป็นสิ่ง สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคอุจจาระร่วง และเป็นปัญหาทางสาธารณสุข โรคอุจจาระร่วงนี้สามารถ ป้องกันได้ง่าย เพียงแต่รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สุก ปรุงใหม่ บรรจุในภาชนะที่สะอาด พื้นที่ระบาดหรือกลุ่ม เสี่ยงของโรคมักจะเป็นบริเวณที่มีความเป็นอยู่อย่างแออัด เศรษฐกิจไม่ดี การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ได้มาตรฐาน ฉะนั้นการศึกษาการปนเปื้อนแบคทีเรียในส้มตำซึ่งเป็นอาหาร ที่คนไทยนิยมรับประทาน และศึกษาหาปัจจัยบางประการ เช่น ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารที่ถูก สุขลักษณะว่ามีความสัมพันธ์กับการปนเปื้อนอย่างไร อาจเป็น ประโยชน์สำหรับการวางแผนป้องกันโรคอุจจาระร่วงและ การปรับปรุงสุขาภิบาลอาหาร ผู้วิจัยได้เก็บตัวอย่างส้มตำ 175 ตัวอย่าง แบ่งเป็นแผงลอย 100 ตัวอย่าง และร้านค้า 75 ตัวอย่าง บริเวณหัวหมาก, สะพานควาย, อนุสาวรีย์- ชัยสมรภูมิ, ประตูน้ำ, ศิริราช, สวนจตุจักร,สวนลุมพินี, ศรีย่าน, บางโพ, ดินแดง, สามย่าน พบว่าผู้ขายส้มตำ ส่วนใหญ่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 72.00 และ มากกว่าครึ่งมีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 85.72 มีระยะเวลาการขายส้มตำมาประมาณ 5.08 ปี รายได้เฉลี่ยต่อวันรวมต้นทุน 1,139.71 บาท และยังพบว่าร้อยละ 66.30 ของผู้ขายมีความรู้ดี, ร้อยละ 34.90 มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติที่จะนำไปสู่อาหารที่ถูก สุขลักษณะ และเพียงร้อยละ 8.60 เท่านั้นที่สามารถปฏิบัติ ตามหลักอาหารที่ถูกสุขลักษณะได้ ซึ่งระหว่างร้านค้าและ แผงลอยไม่มีความแตกต่างกัน จากการศึกษาด้านแบคทีเรีย ที่ปนเปื้อนในส้มตำพบว่าร้อยละ 95.43 ที่ไม่ได้มาตรฐาน อาหาร คือมี Total plate count > 10(5) เซลล์ ต่อ 1 กรัมอาหาร, ร้อยละ 96.00 ของตัวอย่างที่มี Coliforms เกินระดับมาตรฐานของอาหารมากกว่า 10 เซลล์ต่อ 1 กรัมอาหาร นอกจากนี้ยังพบเชื้อแบคทีเรีย ก่อโรคอุจจาระร่วงซึ่งประกอบด้วย E.Coli ร้อยละ 6.86, Shigella ร้อยละ 4.57, Salmonella spp. ร้อยละ 10.86, Vibrio spp. ร้อยละ 1.14, Staph. aureus ร้อยละ 6.23 จากผลการตรวจนี้สามารถแบ่งแบคทีเรียที่ปนเปื้อน ในส้มตำออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุ ของอุจจาระร่วง และกลุ่มแบคทีเรียที่ไม่เป็นสาเหตุให้เกิด อุจจาระร่วง เมื่อนำตัวแปรที่ศึกษามาหาความสัมพันธ์กับ การปนเปื้อนเชื้อก่อโรคอุจจาระร่วงในส้มตำ โดยใช้ Odds ratio และ X(2) -test พบว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวกับการ เตรียมการปรุงอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้มีอัตราการ เสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อที่ก่อโรค 14.2 เท่า (OR = 14.2, 95%CI 5.3 - 38.55) จากการศึกษานี้มีข้อเสนอแนะว่า การให้สุขศึกษาในเรื่องของพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับ อาหารที่ถูกสุขลักษณะกับผู้ประกอบส้มตำเป็นสิ่งที่ควร รณรงค์ ในการลดอัตราการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียลง

บรรณานุกรม :
จินตนา อาจสันเที๊ยะ . (2539). การปนเปื้อนแบคทีเรียในส้มตำบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และปัจจัยที่เกี่ยววข้อง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จินตนา อาจสันเที๊ยะ . 2539. "การปนเปื้อนแบคทีเรียในส้มตำบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และปัจจัยที่เกี่ยววข้อง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จินตนา อาจสันเที๊ยะ . "การปนเปื้อนแบคทีเรียในส้มตำบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และปัจจัยที่เกี่ยววข้อง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
จินตนา อาจสันเที๊ยะ . การปนเปื้อนแบคทีเรียในส้มตำบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และปัจจัยที่เกี่ยววข้อง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.