ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวัดและประเมินการใช้ยาตามสั่งของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ ในคลินิกเฉพาะโรคสามแห่ง ในโรงพยาบาลเด็ก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวัดและประเมินการใช้ยาตามสั่งของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ ในคลินิกเฉพาะโรคสามแห่ง ในโรงพยาบาลเด็ก
นักวิจัย : สมชาย สุริยะไกร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=41799
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย เป็นสิ่ง ที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป ซึ่งทำให้เกิดความสูญเสีย สิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจ ทำให้โรคหายช้ากว่าที่ควร และ บางครั้งอาจนำไปสู่อันตรายถึงชีวิตได้ จากการศึกษาวิจัย หลายฉบับพบว่า อัตราของความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของ ผู้ป่วยมีความแปรปรวนมากในแต่ละการศึกษา (10 ถึง 94 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งเมื่อเฉลี่ยแล้วจะมีค่าประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ในการศึกษาความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยในกลุ่ม ผู้ป่วยเด็ก พบประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์เช่นกัน แต่กรณี ผู้ป่วยเด็กมีความซับซ้อนมากกว่าผู้ป่วยกลุ่มอายุอื่น เนื่องจาก มีปัจจัยเกี่ยวข้องทั้งจากตัวเด็ก, ผู้ปกครอง, แบบแผนการ รักษา และข้อมูลเกี่ยวกับโรคและยาที่ได้รับ ในประเทศไทย นั้นการศึกษาเกี่ยวกับความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย ยังมีจำกัดโดยเฉพาะในเด็ก อีกทั้งยังมีปัจจัยทางสังคมมา เกี่ยวข้อง จึงทำให้ผลการศึกษาแตกต่างกันไป ดังนั้นจึง เห็นควรทำการศึกษาปัญหานี้ที่โรงพยาบาลเด็ก โดยทำการ ศึกษาที่คลินิกเฉพาะโรค 3 แห่ง เพื่อให้ได้ค่าที่เป็นกลาง มากที่สุด เนื่องจากสภาวะของโรคก็มีผลต่อระดับความร่วมมือ ในการใช้ยาด้วย การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) หาอัตราความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยใน คลินิกเฉพาะโรค 3 แห่งในโรงพยาบาลเด็ก, 2) หาปัจจัย ที่มีความเกี่ยวข้องกับความไม่ร่วมมือในการใช้ยา และ 3) วัดความรู้ของผู้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องยาและการรักษา ทำการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ.2538 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2539 โดยคัดเลือกผู้ป่วยที่มารับการ รักษาที่คลินิกโรคไต โรคทางระบบประสาท และวัณโรค แล้ว ทำการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามที่จัดทำขึ้น จากนั้นจะเก็บ ข้อมูลเพิ่มเติมจากบัตรตรวจโรคผู้ป่วยนอก จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการสัมภาษณ์มีจำนวน 131 ราย และถูกคัดออกภายหลัง 34 รายเนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เหลือจำนวน 97 รายที่ถูกนำมาวิเคราะห์ พบว่าอัตราความ ไม่ร่วมมือในการใช้ยาตามสั่งมี 73.20% สามารถแบ่งผู้ป่วย ได้เป็น 4 ระดับคือ ใช้ยาตามสั่งได้สมบูรณ์ (26.80%) ใช้ ยาตามสั่งได้ดี (40.21%) ใช้ยาตามสั่งได้พอใช้ (20.62%) และใช้ยาตามสั่งได้ไม่ดี (12.37%) และพบว่าเหตุผลของการ ไม่ใช้ยาตามสั่งที่พบมากที่สุดคือ ผู้ปกครองมีธุระมาก สำหรับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการไม่ใช้ยาตามสั่งอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติคือ เด็กไปโรงเรียน (p=.0073) เพียงปัจจัยเดียว ส่วนอีก 15 ปัจจัยที่ทำการทดสอบไม่มีความสัมพันธ์กันอย่าง มีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับ การรักษาของผู้ปกครองหรือผู้ป่วยนั้น พบว่า 91.75% ไม่ทราบชื่อยาที่ได้รับ ในขณะที่ 95.88% ทราบเกี่ยวกับ วิธีการใช้ยา จากผลการศึกษาพบว่าความไม่ร่วมมือในการใช้ยาตาม สั่ง ยังคงเป็นปัญหาที่พบได้มากในโรงพยาบาลเด็ก ทางแก้ไข ปัญหาซึ่งควรจะพิจารณาทำต่อไปคือการให้คำแนะนำการใช้ยา แก่ผู้ป่วย (patient counseling) ซึ่งผลการศึกษาจาก งานวิจัยต่างๆ ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีที่สามารถลดความไม่ ร่วมมือในการใช้ยาตามสั่งลงได้

บรรณานุกรม :
สมชาย สุริยะไกร . (2539). การวัดและประเมินการใช้ยาตามสั่งของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ ในคลินิกเฉพาะโรคสามแห่ง ในโรงพยาบาลเด็ก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมชาย สุริยะไกร . 2539. "การวัดและประเมินการใช้ยาตามสั่งของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ ในคลินิกเฉพาะโรคสามแห่ง ในโรงพยาบาลเด็ก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมชาย สุริยะไกร . "การวัดและประเมินการใช้ยาตามสั่งของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ ในคลินิกเฉพาะโรคสามแห่ง ในโรงพยาบาลเด็ก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
สมชาย สุริยะไกร . การวัดและประเมินการใช้ยาตามสั่งของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ ในคลินิกเฉพาะโรคสามแห่ง ในโรงพยาบาลเด็ก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.