ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
นักวิจัย : ยุพา หงษ์วะชิน
คำค้น : รถจักรยานยนต์ , หมวกนิรภัย , MOTORCYCLISTS , HELMET
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=42615
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันได้มีการออกกฎหมายมาบังคับใช้ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวก นิรภัยในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์แต่ยังพบว่าในจังหวัดฉะเชิงเทรามีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความ สัมพันธ์ของปัจจัยบางประการกับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ขับขี่ รถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจำนวน 340 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสัมภาษณ์ ในช่วงระหว่างวันที่ 3 มีนาคม - 3 เมษายน พ.ศ.2542 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นเพศชายร้อยละ 52.9 อายุเฉลี่ย 25.88 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 43.5 สถานภาพโสด ร้อยละ 72.6 อาชีพ รับจ้างร้อยละ 42.6 มีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาท ร้อยละ 60.6 ไม่เคยได้รับข่าวสาร เกี่ยวกับหมวกนิรภัย สามารถลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ ร้อยละ 87.1 ใน 1 เดือน เห็นว่ามีการรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัย 1-5 ครั้ง ร้อยละ 85.0 โดยเห็นจากโทรทัศน์ มากที่สุด ร้อยละ 37.6 มีประสบการณ์ในการขับขี่รถจักรยานยนต์น้อยกว่า 2 ปี ร้อยละ 37.1 โดยขับขี่ในระยะทางต่ำกว่า 10 ก.ม. ร้อยละ 52.1 และขับขี่ในช่วงกลางวัน ร้อยละ 83.8 ขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วมากกว่า 61 ก.ม./ช.ม. ร้อยละ 51.5 ในรอบ 3 ปีไม่เคยมีประสบการณ์ในการได้รับอุบัติเหตุร้อยละ 55.0 และพบว่า เพศ อายุ อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ระยะทาง ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และประสบการณ์ในการได้รับอุบัติเหตุ มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ มีความรู้ในระดับปานกลาง ร้อยละ 62.9 สำหรับรายด้านพบว่า มีความรู้เกี่ยวกับหมวก นิรภัยระดับปานกลาง ร้อยละ 82.9 ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้หมวกนิรภัย ระดับสูงร้อยละ 70.0 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหมวกนิรภัยระดับสูงร้อยละ 69.7 และ ความรู้ของกลุ่มที่สวมหมวกนิรภัย และไม่สวมหมวกนิรภัยไม่แตกต่างกัน ความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 66.2 ในรายด้านมีความคิดเห็นต่อการใช้หมวกนิรภัย ระดับปานกลาง ร้อยละ 72.6 มีความคิดเห็นต่อกฎหมายหมวกนิรภัยระดับปานกลาง ร้อยละ 72.4 ความคิดเห็นต่อการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจระดับปานกลาง ร้อยละ 77.4 และความคิดเห็นของกลุ่มที่สวมหมวกนิรภัยและไม่สวมหมวกนิรภัยแตกต่างกันอย่างมีนัย สำคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังนั้นควรมีการร่วมมือกันในการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ที่ดีในการสวมหมวกนิรภัยทั้งส่วนราชการ โดยเฉพาะตำรวจ สาธารณสุขจังหวัด สถาบัน การศึกษาและชุมชนในการรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัยและให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะ หมวกนิรภัยและวิธีการสวมหมวกนิรภัย เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ยั่งยืนขึ้น

บรรณานุกรม :
ยุพา หงษ์วะชิน . (2541). พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ยุพา หงษ์วะชิน . 2541. "พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ยุพา หงษ์วะชิน . "พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
ยุพา หงษ์วะชิน . พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.