ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ใช้ ลดระดับไขมันในเลือด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ใช้ ลดระดับไขมันในเลือด
นักวิจัย : วิชิต?เปานิล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=41403
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

???การศึกษานี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัย และกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ ลดไขมันในเลือดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร?โดยใช้ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเอง?รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับความเชื่อ?ความรู้?และพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ เหล่านี้ของประชาชนจำนวนทั้งสิ้น?185?ราย?ในจำนวนนี้ 85?ราย?เป็นผู้ที่มาซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากร้านขายยา? อีก?100?ราย?เป็นผู้ป่วยที่มารับยาลดระดับไขมันในเลือด ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี?ศึกษาวิเคราะห์โดยแบ่งผู้ถูก สัมภาษณ์ออกเป็น?3?กลุ่มคือ?กลุ่มผู้ใช้ยาเพียงอย่างเดียว กลุ่มผู้ใช้ยาร่วมกับผลิตภัณฑ์ลดไขมันในเลือด?และกลุ่ม ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ลดไขมันในเลือดเพียงอย่างเดียว ??????จากการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ลดไขมัน ในเลือดเพียงอย่างเดียวโดยมากเป็นผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า?และมีรายได้สูง คนกลุ่มนี้จะมีความสนใจในสุขภาพตนเองค่อนข้างสูง?ในขณะที่ กลุ่มผู้ใช้ยาเพียงอย่างเดียวส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุ ที่เกษียณหรือไม่ได้ทำงาน?มีการศึกษาและรายได้ต่ำ?ส่วน กลุ่มผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด?จะมีลักษณะทั่วไปอยู่ ระหว่างทั้งสองกลุ่มข้างต้น?กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ลดไขมัน ในเลืดจะมีความตระหนักถึงความรุนแรงของโรคและประโยชน์ ที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์นี้สูงกว่าในกลุ่มตัวอย่าง อื่น?ๆ?อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ?ผลการศึกษาไม่พบความ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างคะแนนด้านความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลดระดับไขมันในเลือด?และความรู้ เกี่ยวกับภาวะไขมันในเลือดสูงในกลุ่มตัวอย่างทั้ง?3?กลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลดไขมันในเลือดทั้ง?2?กลุ่ม ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้จาก หนังสือหรือนิตยสาร?ร้านขายยา?เพื่อน?และเอกสาร ประชาสัมพันธ์ของทางบริษัท ??????ผลิตภัณฑ์ลดไขมันในเลือดที่กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา นิยมใช้มากที่สุดคือ?กระเทียม?เลซิติน?น้ำมันปลา?คำฝอย และน้ำมันอิฟนิ่งพริมโรส?ตามลำดับ?โดยมากจะใช้เพียง หนึ่งชนิดอย่างสม่ำเสมอทุกวัน?และใช้มาระหว่าง?1-6?เดือน ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ถึงร้อยละ?50?ประเมินผลการใช้ ว่าใช้แล้วได้ผลดี?(ยกเว้นในผลิตภัณฑ์กระเทียม)?จากการ วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์พบว่า?จาก?6?ปัจจัยที่ นำเข้าพิจารณา?คือ?ระดับการศึกษา?รายได้?ความสนใจในสุขภาพ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโรค โอกาสในการได้รับสื่อ ประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ และความเชื่อถือในประโยชน์ ของผลิตภัณฑ์ พบว่ามีปัจจัย ที่มีผลโดยตรงในเชิงบวก ต่อพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ของกลุ่มตัวอย่างคือ? ความเชื่อในประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และโอกาสในการได้รับ สื่อการประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์?ซึ่งปัจจัยทั้งสองนี้ สามารถอธิบายความผันแปรของพฤติกรรม ได้ร้อยละ?24 ??????การศึกษานี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะช่วยให้เข้าใจ ลักษณะและพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ลดไขมันในเลือด?อันจะ เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างไม่เหมาะสม?และอาจใช้เป็นข้อมูล ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากวัตถุดิบภายในประเทศ ได้อีกด้วย?อย่างไรก็ตามความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ?และประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ในคนไทยยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมอีกมากในอนาคต

บรรณานุกรม :
วิชิต?เปานิล . (2538). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ใช้ ลดระดับไขมันในเลือด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิชิต?เปานิล . 2538. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ใช้ ลดระดับไขมันในเลือด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิชิต?เปานิล . "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ใช้ ลดระดับไขมันในเลือด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
วิชิต?เปานิล . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ใช้ ลดระดับไขมันในเลือด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.