ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัจจัยเสี่ยง?เพื่อทำนายการเกิดความดันโลหิตสูง ในหญิงตั้งครรภ์ ใน?4?โรงพยาบาลแม่และเด็ก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัจจัยเสี่ยง?เพื่อทำนายการเกิดความดันโลหิตสูง ในหญิงตั้งครรภ์ ใน?4?โรงพยาบาลแม่และเด็ก
นักวิจัย : ณัฐจาพร?พิชัยณรงค์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=41395
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

???การศึกษาเพื่อใช้เครื่องมือทำนายความเสี่ยงของหญิง ตั้งครรภ์ต่อการเกิดความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์ โดยวิธีติดตามไปข้างหน้า?ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มา ฝากครรภ์?โดยไม่รวมหญิงตั้งครรภ์ที่ป่วยด้วยโรคความดัน โลหิตสูงเรื้อรัง?และคลอดที่โรงพยาบาลแม่และเด็ก?4?เขต คือ?จังหวัดราชบุรี?ขอนแก่น?ยะลา?และนครสวรรค์?จำนวน 1760?คน?ระหว่างวันที่?1?พฤษภาคม?2536?ถึงวันที่?31? มกราคม?2538?รวมทั้งสิ้นเป็นเวลา?18?เดือน?เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงต่าง?ๆ?กับการเกิดความดัน โลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์?และการใช้ค่าความเสี่ยงในการ ทำนายการเกิดโรคนี้?ผลจากการศึกษาพบ?อุบัติการของการ เกิดโรคความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์มากถึงร้อยละ?15 ตัวทำนายที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติมี?6?ตัว?เรียงจากมากไปน้อย?คือ?ค่าเฉลี่ยความ ดันโลหิต?ค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์? ค่าดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์(สำหรับสตรีรูปร่างขนาดเล็ก) อายุ?ประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงในหญิง ตั้งครรภ์และความโลหิตสูงเรื้อรัง?และพันธุกรรม?ค่าความ เสี่ยงที่คำนวณได้จาก?6?ตัวทำนายดังกล่าว?มีค่าตั้งแต่? 1?ถึง?6 ??????ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ระดับกลาง?และระดับสูง?(ค่าความเสี่ยง?2-3?และ?4-6)? จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคมากกว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีระดับ ความเสี่ยงต่ำ?(ค่าความเสี่ยง?0-1)?2.4?เท่า?และ?6.4?เท่า ตามลำดับ?ค่าความเสี่ยง?ณ?จุดตัดที่มากกว่าหรือเท่ากับ?2? สามารถนำมาใช้ทำนายการเกิดโรค?ตามสถานบริการทางการแพทย์ ได้ทุกแห่ง?เพื่อคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อการเกิด โรค?ไปสู่การรักษาและการให้คำแนะนำที่เหมาะสมและถูกต้อง ขณะที่มารับบริการฝากครรภ์

บรรณานุกรม :
ณัฐจาพร?พิชัยณรงค์ . (2538). การศึกษาปัจจัยเสี่ยง?เพื่อทำนายการเกิดความดันโลหิตสูง ในหญิงตั้งครรภ์ ใน?4?โรงพยาบาลแม่และเด็ก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ณัฐจาพร?พิชัยณรงค์ . 2538. "การศึกษาปัจจัยเสี่ยง?เพื่อทำนายการเกิดความดันโลหิตสูง ในหญิงตั้งครรภ์ ใน?4?โรงพยาบาลแม่และเด็ก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ณัฐจาพร?พิชัยณรงค์ . "การศึกษาปัจจัยเสี่ยง?เพื่อทำนายการเกิดความดันโลหิตสูง ในหญิงตั้งครรภ์ ใน?4?โรงพยาบาลแม่และเด็ก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ณัฐจาพร?พิชัยณรงค์ . การศึกษาปัจจัยเสี่ยง?เพื่อทำนายการเกิดความดันโลหิตสูง ในหญิงตั้งครรภ์ ใน?4?โรงพยาบาลแม่และเด็ก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.