ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาโครงสร้างของท่อนำไข่กบนาและการเปลี่ยนแปลง ระหว่างการพัฒนาและตามฤดูกาล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาโครงสร้างของท่อนำไข่กบนาและการเปลี่ยนแปลง ระหว่างการพัฒนาและตามฤดูกาล
นักวิจัย : ปาริฉัตร ประจะเนย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=41827
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาโครงสร้างของท่อนำไข่กบนาวัยเจริญพันธุ์ ด้วยกรรมวิธีทางจุลทรรศน์ธรรมดาและจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราด รวมทั้งย้อมด้วยสีพิเศษคือ toluidine blue และ alcian blue ท่อนำไข่กบนาสามารถแบ่งออกเป็น 5 5 ส่วนโดยพิจารณาจากขนาด ลักษณะภายนอกและโครงสร้าง ภายใน ส่วนแรกเป็นท่อตรงขนาดเล็กเรียก pars recta (PR) สำหรับส่วนที่สองถึงส่วนที่หก มีลักษณะเป็นท่อขนาดใหญ่ ไม่เท่ากันขดไปมา เรียก pars convoluta (PC) ได้แก่ PC1, PC2, PC3 และ PC4 ตามลำดับ pars recta ประกอบ ด้วยชั้น mucosa ชั้นกล้ามเนื้อ และชั้น serosa ชั้น mucosa มีการยกตัวเข้าไปในท่อนำไข่ เซลล์บุท่อส่วน PR ประกอบด้วย ciliated cell (CC) และ non-ciliated cell (NCC) NCC ประกอบด้วย microvilli เป็นจำนวนมาก cilia ของ CC และ microvilli ของ NCC มีการจัดเรียงตัวเป็นแถวยาว สลับกัน ส่วนชั้นกล้ามเนื้อบางและกระจายตัวอยู่ใต้ชั้น mucosa PC มีลักษณะเด่นชัดคือมีสันนูนเตี้ยยาวไปตามความ ยาวท่อนำไข่ สันนี้เกิดจากเยื่อบุผิวที่โค้งนูนและคลุมอยู่ ด้านบนของ mucosal glands (MG) บนสันนูนประกอบด้วย เซลล์เยื่อบุผิว 2 ชนิด คือ CC และ NCC mucosal gland มีรูเปิดอยู่ระหว่างสันนูน NCC ใน PC1 PC 3 PC4 และ MG ของ PC1 และ MG ส่วนบนของ PC4 แสดงทั้ง metachromasia ต่อสี toluidine blue และติดสี alcian blue แสดงว่าส่วน PC น่าจะมีการสร้างและหลั่งสารพวก acid mucopolysaccharide จากการศึกษา percentage of oviduct somatic index (%OSI) พบว่ามีค่าเพิ่มขึ้นในฤดูผสมพันธุ์ คือระหว่างเดือน มีนาคมถึงกันยายน โดยมีค่าเท่ากับ 2.9, 4.7, 3.3, 3.8, 4.5, 7.5 และ 3.3 ตามลำดับ ซึ่งสัมพันธ์กับ percentage of gonadosomatic index (%GSI) ที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดียวกัน คือมีค่าเท่ากับ 9.1, 15.5, 14, 18.7, 17.2, 17.9 และ 6.6 ตามลำดับ สำหรับการพัฒนาของท่อนำไข่ของกบอายุ 1 เดือน พบว่ากลุ่มเซลล์เริ่มแรกที่จะมีการปรับสภาพไป เป็นท่อนำไข่อยู่ใกล้กับไต เซลล์กลุ่มนี้ปรับสภาพไปเป็น ท่อกลวงในกบอายุ 2 เดือน ในกบอายุ 3 เดือน สามารถแบ่ง ท่อนำไข่ออกเป็น 2 ส่วน คือ pars recta และ pars convoluta MG เห็นเป็นรูปร่างได้ชัดในกบอายุ 5 เดือน ขึ้นไป ท่อนำไข่สามารถแบ่งได้เป็น 5 ส่วนเหมือนในกบ วัยเจริญพันธุ์ได้ตั้งแต่ อายุ 7 เดือนขึ้นไป ท่อนำไข่ ของกบอายุ 10 เดือนขึ้นไป มีลักษณะโครงสร้างและขนาด คล้ายกับท่อนำไข่ของกบโตเต็มวัย

บรรณานุกรม :
ปาริฉัตร ประจะเนย์ . (2539). การศึกษาโครงสร้างของท่อนำไข่กบนาและการเปลี่ยนแปลง ระหว่างการพัฒนาและตามฤดูกาล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปาริฉัตร ประจะเนย์ . 2539. "การศึกษาโครงสร้างของท่อนำไข่กบนาและการเปลี่ยนแปลง ระหว่างการพัฒนาและตามฤดูกาล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปาริฉัตร ประจะเนย์ . "การศึกษาโครงสร้างของท่อนำไข่กบนาและการเปลี่ยนแปลง ระหว่างการพัฒนาและตามฤดูกาล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
ปาริฉัตร ประจะเนย์ . การศึกษาโครงสร้างของท่อนำไข่กบนาและการเปลี่ยนแปลง ระหว่างการพัฒนาและตามฤดูกาล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.