ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมวิตามิน เอ ปาล์มิเตทไมโครแคปซูลด้วยวิธีเจละติน- อะคาเซียโคอาเซอร์เวชันเชิงซ้อน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมวิตามิน เอ ปาล์มิเตทไมโครแคปซูลด้วยวิธีเจละติน- อะคาเซียโคอาเซอร์เวชันเชิงซ้อน
นักวิจัย : ประภาพร บุญมี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=41199
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ระบบเจละติน-อะคาเซียโคอาเซอร์เวชันเชิงซ้อนได้ถูก นำมาศึกษาผลกระทบของอัตราส่วนระหว่างเจละตินต่ออะคาเซีย อัตราส่วนระหว่างสารแกนต่อสารเคลือบ เวลาที่ใช้ในการแข็งตัว ปริมาณของสารช่วยแข็งตัว ความเข้มข้นของสารแกนและวิธีการ ทำแห้ง ต่อการเตรียมและคุณสมบัติของวิตามิน เอ ปาล์มิเตท ไมโครแคปซูล การทดลองเริ่มด้วยการเตรียมวิตามิน เอ ปาล์มิเตทไมโครแคปซูลโดยใช้อัตราส่วนโดยน้ำหนักระหว่าง เจละตินต่ออะคาเซียที่แตกต่างกันคือ 40:60, 50:50 และ 60:40 และควบคุมปัจจัยอื่นให้เหมือนกัน จากนั้นทำการเปลี่ยน แปลงปัจจัยอื่นแล้วศึกษาผลที่เกิดขึ้น ปัจจัยอื่นที่ทำการศึกษา ได้แก่ อัตราส่วนระหว่างสารแกนต่อสารเคลือบเป็น 1:1, 1:2 และ 1:3 เวลาที่ใช้ในการแข็งตัวเป็น 30, 60 และ 120 นาที ปริมาณของสารช่วยแข็งตัวเป็น 2, 5 และ 10 มิลลิลิตรต่อระบบโคอาเซอร์เวชัน 280 กรัม ความเข้มข้น ของสารแกนเป็น 30, 40 และ 50 % w/w ของสารละลาย วิตามิน เอ ปาล์มิเตทในน้ำมันข้าวโพด วิธีการทำแท้งที่ใช้ คือ การผึ่งแห้ง การอบในตู้อบอากาศร้อน และการไลโอฟิไลเซซัน จากผลการศึกษาพบว่าไมโครแคปซูลที่เตรียมได้จากทุกกรณี มีลักษณะเป็นทรงกลม ยกเว้นเมื่อเวลาที่ใช้ในการแข็งตัวเป็น 30 นาทีที่ไม่ได้ผลิตภัณฑ์ สภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมไมโคร แคปซูลที่มีลักษณะดีและมีปริมาณสารสำคัญสูง คือ เมื่อใช้ อัตราส่วนระหว่างเจละตินต่ออะคาเซียที่ 50:50 อัตราส่วน ระหว่างสารแกนต่อสารเคลือบที่ 1:2 เวลาที่ใช้ในการแข็งตัว ที่ 60 นาที และสารช่วยแข็งตัวเป็นสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ ในปริมาณ 2 มิลลิลิตรต่อระบบโคอาเซอร์เวชัน 280 กรัม จากการศึกษายังพบว่าเมื่อทำให้แห้งโดยการผึ่งแห้งหรือการ ไลโอฟิไลเซซัน ไมโครแคปซูลที่เตรียมโดยใช้ความเข้มข้นของ สารแกนเป็น 40 % w/w จะมีปริมาณตัวยาสำคัญที่ถูกบรรจุไว้ มากที่สุด นอกจากนั้นยังพบว่าการทำแห้งโดยการไลโอฟิไลเซซัน จะให้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะดีที่สุด ในขณะที่การทำแห้งโดยการอบ ในตู้อบอากาศร้อนให้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะไม่ดีที่สุด แต่อย่างไร ก็ตามวิตามิน เอ ปาล์มิเตท ไมโครแคปซูลที่เตรียมได้มีความ คงตัวไม่ดีเมื่อเก็บที่อุณหภูมิห้อง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผลของ การเพิ่มพื้นที่ผิวของสารทำให้สารสัมผัสกับออกซิเจนได้มากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การสลายตัวได้ง่ายโดยปฏิกิริยาออกซิเดชัน

บรรณานุกรม :
ประภาพร บุญมี . (2538). การเตรียมวิตามิน เอ ปาล์มิเตทไมโครแคปซูลด้วยวิธีเจละติน- อะคาเซียโคอาเซอร์เวชันเชิงซ้อน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประภาพร บุญมี . 2538. "การเตรียมวิตามิน เอ ปาล์มิเตทไมโครแคปซูลด้วยวิธีเจละติน- อะคาเซียโคอาเซอร์เวชันเชิงซ้อน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประภาพร บุญมี . "การเตรียมวิตามิน เอ ปาล์มิเตทไมโครแคปซูลด้วยวิธีเจละติน- อะคาเซียโคอาเซอร์เวชันเชิงซ้อน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ประภาพร บุญมี . การเตรียมวิตามิน เอ ปาล์มิเตทไมโครแคปซูลด้วยวิธีเจละติน- อะคาเซียโคอาเซอร์เวชันเชิงซ้อน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.