ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาบทบาทของการติดเชื้อจุลชีพกลุ่ม TORCH ต่อการ ติดเชื้อไวรัส HIV จากมารดาสู่ทารก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาบทบาทของการติดเชื้อจุลชีพกลุ่ม TORCH ต่อการ ติดเชื้อไวรัส HIV จากมารดาสู่ทารก
นักวิจัย : ธงชัย เตโชวิศาล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=41198
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในการศึกษานี้ประกอบด้วยสองส่วน ส่วนที่หนึ่ง ได้ ตรวจเลือดจากหญิงที่มาฝากครรภ์ ณ ภาควิชาสูตินรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช ระหว่างเดือนกันยายน 2535 ถึง เดือน มิถุนายน 2537 จำนวน 36,938 ราย ที่ส่งมายังห้องปฏิบัติการ ไวรัสวิทยา เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV ซีรัม เหล่านี้ได้สุ่มทุกๆ ลำดับที่สิบของอายุครรภ์ไตรมาสที่ 1, ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ไตรมาสละ 100-300 ราย เพื่อสำรวจความชุกของการติดเชื้อจุลชีพกลุ่ม TORCH ในหญิง ตั้งครรภ์ จากการสำรวจความชุกของแอนติบอดีต่อจุลชีพกลุ่ม TORCH โดยทั่วไปพบว่า 14 เปอร์เซนต์ มีแอนติบอดีต่อ Toxoplasma gondii, 86 เปอร์เซนต์ มีแอนติบอดีต่อ rubella virus, 100 เปอร์เซนต์ มีแอนติบอดีต่อ Cytomegalovirus (CMV), 80 เปอร์เซนต์ มีแอนติบอดีต่อ Herpes simplex virus, 84 เปอร์เซนต์ มีแอนติบอดีต่อ Human herpes virus type 6, แอนติบอดีต่อ Human T-lymphotropic virus type I ตรวจไม่พบ ในการ ศึกษาครั้งนี้, 1.4 เปอร์เซนต์ ตรวจพบมีแอนติบอดีต่อ Hepatitis C virus และ 6 เปอร์เซนต์ ตรวจพบว่ามี HBsAg ในรายที่การติดเชื้อ CMV การกระตุ้นการติดเชื้อ สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างการตั้งครรภ์ โดยทราบจากอัตรา การตรวจพบแอนติบอดีชนิด IgM ที่มากขึ้นตามอายุครรภ์ และ การเพิ่มขึ้นของระดับแอนติบอดีต่อ CMV ตามอายุครรภ์ จาก ซีรัมจำนวน 36,938 รายนี้ตรวจพบว่ามี 672 ราย ให้ผลบวก กับการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ HIV หรืออัตราการติดเชื้อ HIV ในหญิงตั้งครรภ์ทั่วไป เท่ากับ 1.82 เปอร์เซนต์ ส่วน ที่สองของการศึกษานี้ ได้ตรวจเลือดจากหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ Human immunodeficiency virus (HIV) โดยตรวจสอบ สายพันธุ์ของเชื้อ HIV-1 ตรวจหาระดับแอนติบอดี และ แอนติบอดีชนิด IgM ต่อ CMV และได้นำข้อมูลระยะเวลาในการ ตั้งครรภ์ จำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 และอัตราส่วนของ เม็ดเลือดขาวชนิด CD4/CD8 มาวิเคราะห์ร่วมกับการติดเชื้อ HIV จากมารดาสู่ทารก จากการศึกษานี้พบว่า ความชุกของ แอนติบอดีต่อ CMV ในหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ติดเชื้อ HIV กับหญิง ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ HIV ไม่มีความแตกต่างกันเลยสามารถ ตรวจพบได้ 100 เปอร์เซนต์เท่ากัน ขณะที่ในรายหญิงตั้งครรภ์ ที่ติดเชื้อ HIV จะแสดงระดับแอนติบอดีต่อ CMV สูงกว่าใน รายหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ติดเชื้อ HIV อย่างไรก็ตามอัตราการ ตรวจแอนติบอดีชนิด IgM ต่อ CMV ของทั้งสองกลุ่มไม่มีความ แตกต่างกันซึ่งแสดงให้เห็นว่า การกระตุ้นการติดเชื้อ CMV ในหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ติดเชื้อ HIV และหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ HIV สามารถเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังพบว่าระดับ ของแอนติบอดีต่อ CMV ที่เพิ่มขึ้น ตามอายุครรภ์ของหญิง ตั้งครรภ์ที่ไม่ติดเชื้อ HIV มีความสัมพันธ์กับค่า ELISA value ในแต่ละอายุครรภ์ต่างๆ ด้วย จากการทดสอบสายพันธุ์ของเชื้อ HIV-1 พบว่าประมาณ 89 เปอร์เซนต์เป็นสายพันธุ์ E ซึ่งเป็น สายพันธุ์ที่ระบาดทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทย ในการศึกษา ครั้งนี้พบว่า อัตราการติดเชื้อ HIV จากมารดาสู่ทารกเท่ากับ 23.60 เปอร์เซนต์ ไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของจำนวน เม็ดเลือดขาวชนิด CD4, อัตราส่วนของเม็ดเลือดขาว CD4/CD8 และอายุครรภ์ ระหว่างมารดาที่ถ่ายทอดเชื้อ HIV สู่ทารกกับ มารดาที่ไม่ถ่ายทอดเชื้อ HIV สู่ทารก ในมารดาที่ถ่ายทอด เชื้อ HIV สู่ทารกส่วนใหญ่จะมีอายุครรภ์ต่ำกว่า 39 สัปดาห์ และพบว่ามารดาที่ถ่ายทอดเชื้อ HIV สู่ทารก กับมารดาที่ไม่ ถ่ายทอดเชื้อ HIV สู่ทารก มีจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 และอัตราส่วนของเม็ดเลือดขาว CD4/CD8 ไม่แตกต่างกัน และมารดาที่ถ่ายทอดเชื้อ HIV สู่ทารก พบว่ามีความแตกต่าง อย่างมีนัยสำคัญ ในการตรวจพบแอนติบอดี ชนิด IgM ต่อ CMV มากกว่า ในมารดาที่ไม่ถ่ายทอดเชื้อ HIV สู่ทารก และ พบว่าอัตราการตรวจพบแอนติบอดีชนิด IgM ต่อ CMV ไม่มี ความสัมพันธ์กับระดับของจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 และ อัตราส่วนของเม็ดเลือดขาวชนิด CD4/CD8 ซึ่งแสดงว่าระดับ ของจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 และอัตราส่วนของเม็ดเลือด ขาวชนิด CD4/CD8 ในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ HIV ไม่มีผลต่อ การกระตุ้นการติดเชื้อ CMV และการกระตุ้นการติดเชื้อ CMV ในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ HIV มีบทบาทต่อการติดเชื้อ HIV จากมารดาสู่ทารกได้

บรรณานุกรม :
ธงชัย เตโชวิศาล . (2538). การศึกษาบทบาทของการติดเชื้อจุลชีพกลุ่ม TORCH ต่อการ ติดเชื้อไวรัส HIV จากมารดาสู่ทารก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธงชัย เตโชวิศาล . 2538. "การศึกษาบทบาทของการติดเชื้อจุลชีพกลุ่ม TORCH ต่อการ ติดเชื้อไวรัส HIV จากมารดาสู่ทารก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธงชัย เตโชวิศาล . "การศึกษาบทบาทของการติดเชื้อจุลชีพกลุ่ม TORCH ต่อการ ติดเชื้อไวรัส HIV จากมารดาสู่ทารก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ธงชัย เตโชวิศาล . การศึกษาบทบาทของการติดเชื้อจุลชีพกลุ่ม TORCH ต่อการ ติดเชื้อไวรัส HIV จากมารดาสู่ทารก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.