ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระดับความสามารถในการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระดับตำบล ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระดับความสามารถในการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระดับตำบล ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดมหาสารคาม
นักวิจัย : ภคินี ศรีสารคาม
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=41076
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โรคติดต่อเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของจังหวัด มหาสารคาม ซึ่งการควบคุมและป้องกันโรคต้องอาศัยการ บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ หลักเพื่อศึกษาระดับความสามารถในการบริหารจัดการของ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ในการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดมหาสารคาม เปรียบเทียบ ความสามารถในการบริหารจัดการตามการประเมินของ ผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความสามารถในการบริหารจัดการกับผลการปฏิบัติงาน โดย ศึกษาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ผู้รับผิดชอบงาน ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 241 คน ผู้ร่วมงาน 122 คน ที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย 143 แห่ง และผู้บังคับบัญชา 11 คน โดยใช้แบบสอบถามและแบบเก็บข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้าง ขึ้น ซึ่งมีความสมบูรณ์สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ 586 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 90.3 ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.1 ประเมินความสามารถในการบริหาร จัดการของตนเองอยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกันกับ ผู้บังคับบัญชา ร้อยละ 77.1 และผู้ร่วมงาน ร้อยละ 78.6 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในกลุ่มผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติ (p < 0.001) ในด้านบริหาร ด้านวิชาการ และรวม ทุกด้าน ส่วนด้านกิจกรรมพิเศษพบว่าไม่แตกต่างกัน (p = 0.065) องค์ประกอบสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขระดับตำบล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ ผลการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในปีงบประมาณ 2537 โดยรวมอยู่ในระดับดี แต่ความสามารถในการบริหาร จัดการ ด้านบริหาร ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมพิเศษ และ รวมทุกด้าน ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการ บริหารจัดการรวมทุกด้าน ได้แก่ เพศ ประเภทของการ ประสานงานระหว่างสถานีอนามัยในอำเภอเดียวกัน ค่า เบี้ยเลี้ยง และความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ ส่วนองค์ ประกอบสนับสนุนการดำเนินงาน และรายได้พิเศษมีความ สัมพันธ์ทางบวก แต่จำนวนครั้งของการได้รับการนิเทศงาน จากระดับจังหวัดมีความสัมพันธ์ทางลบ การวิเคราะห์การ จำแนกพหุ พบว่า เพศชายมีความสามารถในการบริหาร จัดการรวมทุกด้านมากกว่าเพศหญิง (X(-) = 3.257, 3.107) ประเภทของการประสานงานระหว่างสถานีอนามัย ในอำเภอเดียวกัน กลุ่มที่ใช้แบบเป็นทางการมีความสามารถ มากกว่ากลุ่มที่ใช้แบบไม่เป็นทางการ (X(-) = 3.267, 3.007) ส่วนเบี้ยเลี้ยงพบว่า ในกลุ่มที่ได้รับเพียงพอ มีความสามารถมากกว่ากลุ่มที่ได้รับไม่เพียงพอ (X(-) = 3.237, 3.137) สำหรับปัญหาในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรค ติดต่อ พบว่า มีปัญหาด้านกำลังคน ร้อยละ 32.7 ด้าน วัสดุอุปกรณ์ ร้อยละ 14.9 ด้านการอบรม ร้อยละ 13.5 และด้านงบประมาณ ร้อยละ 11.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ครั้งนี้คือ ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ควรเปิดโอกาส ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลมีส่วนร่วมในการแสดง ความคิดเห็น และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ตลอด จนเตรียมความพร้อมของผู้นิเทศงานระดับจังหวัด ในด้าน วิชาการ และเทคนิคการนิเทศงาน สนับสนุนเบี้ยเลี้ยง ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลเพิ่มมากขึ้น

บรรณานุกรม :
ภคินี ศรีสารคาม . (2538). ระดับความสามารถในการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระดับตำบล ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดมหาสารคาม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ภคินี ศรีสารคาม . 2538. "ระดับความสามารถในการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระดับตำบล ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดมหาสารคาม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ภคินี ศรีสารคาม . "ระดับความสามารถในการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระดับตำบล ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดมหาสารคาม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ภคินี ศรีสารคาม . ระดับความสามารถในการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระดับตำบล ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดมหาสารคาม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.