ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการประปาชุมชน : กรณีศึกษา บ้านเป็ด หมู่ที่ 1,2 และ 3 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการประปาชุมชน : กรณีศึกษา บ้านเป็ด หมู่ที่ 1,2 และ 3 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : วิวัฒน์ ศรีวิชา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=41048
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อบริโภคและอุปโภค โดยเฉพาะน้ำสะอาดที่ถูกสุขลักษณะของชุมชนในชนบทของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนวทางการศึกษาเพื่อหา เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาให้แก่ ชุมชนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง จากการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของโครงการประปา ชุมชน กรณีศึกษาบ้านเป็ดหมู่ที่ 1,2 และ 3 เกี่ยวกับ สภาพเศรษฐกิจสังคมและความขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค พบว่าสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประชากรอยู่ในเกณฑ์ดี พอสมควรโดยมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีเท่ากับ 116 182.26 บาท ปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยต่อครัวเรือน ต่อวัน 751.21 ลิตรหรือ 145.3 ลิตรต่อวันต่อคน ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่ม พบว่าไม่เพียงพอโดย ประสพปัญหาความขาดแคลนในฤดูแล้งร้อยละ 40.8 และต้อง ซื้อน้ำในราคาแพงร้อยละ 14.4 ส่วนน้ำใช้จากแหล่งน้ำ ธรรมชาติและน้ำใต้ผิวดินมีรสเค็มร้อยละ 20.5 และเป็น น้ำกระด้างร้อยละ 19.7 ประชากรมีภาชนะไม่เพียงพอในการ กักเก็บน้ำร้อยละ 15.2 จากการสำรวจทัศนคติของประชากรที่มีต่อโครงการ ประปาชุมชน พบว่าโครงการประปาชุมชนสามารถแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในครัวเรือนได้ดียิ่ง ประชากรมีความสามารถที่จะจ่ายค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและ ระบบการจ่ายน้ำในเขตครัวเรือนตลอดจนค่าธรรมเนียมอื่นได้ ประชากรมีความยินดีและต้องการน้ำประปาเท่ากับร้อยละ 100 มีความยินดีในการบริจาคทั้งเงินสมทบและแรงงาน ร้อยละ 73.2 บริจาคเป็นเงินสมทบอย่างเดียวร้อยละ 24 และช่วยเป็นแรงงานอย่างเดียวร้อยละ 2.8 ส่วนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะทั่วไปพบว่าต้องการให้รีบดำเนินโครงการ โดยเร็วเพื่อขจัดปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาด และได้มาตรฐาน สำหรับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการประปา ชุมชนจากข้อมูลของการประปาภูมิภาคและเปรียบเทียบ จากโครงการประปาชุมชนบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี พบว่าค่าการก่อสร้างโครงการประปาชุมชนที่ทำการศึกษา มีค่า 9,993,160 บาท ซึ่งวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการ เงินพบว่า เมื่อกำหนดอายุโครงการ 25 ปี จะมีผลตอบ แทนเฉลี่ยสุทธิต่อปีเมื่อคิดค่าน้ำ 6.50 บาท/ม(3) และ 7.50 บาท/ม(3) เป็นเงิน 760,388 บาท และ 970,972 บาท มีระยะเวลาการคืนทุน 13.14 ปีและ 10.29 ปี และเมื่อคิดค่าน้ำในอัตรา 8.5 บาท/ม(3) จะมีผลตอบแทนเฉลี่ยสุทธิต่อปีเป็นเงิน 1,119,776 บาท และระยะเวลาการคืนทุน 8.92 ปี จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนภายในของโครงการ เพื่อหาอัตราส่วนลดที่เหมาะสมในการพิจารณาทางการเงิน ของการลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าน้ำสามอัตรา พบว่า เมื่อคิดค่าน้ำในอัตรา 6.50 บาทต่อลูกบาศก์เมตร จะมีค่าผลตอบแทนภายในของโครงการเพียงร้อยละ 5.78 เมื่อเพิ่มค่าน้ำเป็น 7.50 บาทต่อลูกบาศก์เมตร จะมีผล ประโยชน์ตอบแทนภายในเป็นร้อยละ 8.56 และถ้าคิดค่าน้ำ เพิ่มขึ้นอีกเป็น 8.50 บาทต่อลูกบาศก์เมตรจะให้ผลตอบแทน ภายในของโครงการสูงกว่าโดยมีค่าเป็นร้อยละ 11.05 ในการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนต่อการลงทุนโดย กำหนดดอกเบี้ยร้อยละ 13 พบว่า เมื่อคิดค่าน้ำในอัตรา 6.50 บาท/ม(3) และ 7.50 บาท/ม(3) มีอัตราผล ตอบแทนต่อการลงทุน 0.69 และ 0.79 และเมื่อคิดค่าน้ำ เพิ่มเป็นอัตรา 8.5 บาท/ม(3) อัตราผลตอบแทนต่อการ ลงทุนมีค่าเป็น 0.91

บรรณานุกรม :
วิวัฒน์ ศรีวิชา . (2538). การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการประปาชุมชน : กรณีศึกษา บ้านเป็ด หมู่ที่ 1,2 และ 3 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิวัฒน์ ศรีวิชา . 2538. "การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการประปาชุมชน : กรณีศึกษา บ้านเป็ด หมู่ที่ 1,2 และ 3 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิวัฒน์ ศรีวิชา . "การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการประปาชุมชน : กรณีศึกษา บ้านเป็ด หมู่ที่ 1,2 และ 3 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
วิวัฒน์ ศรีวิชา . การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการประปาชุมชน : กรณีศึกษา บ้านเป็ด หมู่ที่ 1,2 และ 3 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.