ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เปรียบเทียบผลการพยาบาลแบบเฝ้าดูแลประคับประคอง การพยาบาล ตามกิจวัตรและการพยาบาลตามกิจวัตรร่วมกับการฉีดยาระงับปวด ต่อระดับความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการขูดมดลูกเนื่อง จากการแท้งบุตร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เปรียบเทียบผลการพยาบาลแบบเฝ้าดูแลประคับประคอง การพยาบาล ตามกิจวัตรและการพยาบาลตามกิจวัตรร่วมกับการฉีดยาระงับปวด ต่อระดับความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการขูดมดลูกเนื่อง จากการแท้งบุตร
นักวิจัย : สัจจา ทาโต
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=40970
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การขูดมดลูกเพื่อการรักษา เป็นสูติศาสตร์หัตถการ ที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดแก่หญิงที่แท้งบุตรเป็นอย่างมาก เพื่อหาวิธีที่จะช่วยเหลือในการบรรเทาความเจ็บปวดให้ผู้ ป่วยขณะขูดมดลูก ผู้วิจัยจึงมีความเชื่อว่า ถ้าผู้ป่วยได้ รับการพยาบาลแบบเฝ้าดูแลประคับประคอง ด้วยความเมตตา เอื้ออาทร ห่วงใย เห็นอกเห็นใจ และได้รับการสร้าง สัมพันธภาพอย่างเป็นมิตรจากพยาบาล ได้รับทราบเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์และขั้นตอนของการขูดมดลูก ขณะขูดมดลูกมีส่วน ร่วมในการบรรเทาความเจ็บปวดโดยการผ่อนลมหายใจ เข้า-ออก ลึก ๆ ช้า ๆ และมีพยาบาลคอยดูแลเอาใจใส่เพื่อ ให้การสัมผัสและให้กำลังใจจะสามารถลดความเจ็บปวดขณะ ขูดมดลูกได้ การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ ระดับความเจ็บปวด ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของชีพจร ในผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลแบบเฝ้าดูแลประคับประคอง กลุ่มที่ได้รับการพยาบาลแบบเฝ้าดูแลประคับประคองร่วมกับ การฉีดยาระงับปวด กลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามกิจวัตร และกลุ่มที่ได้รับการ พยาบาลตามกิจวัตรร่วมกันการฉีดยาระงับปวด โดยทำการศึกษา กับกลุ่มตัวอย่างที่มารับการขูดมดลูกเนื่องจากการแท้งบุตร ในโรงพยาบาลศิริราช จำนวน 80 ราย โดยจับคู่ (matching) กลุ่มตัวอย่างที่เคยผ่านการคลอด (multipartity) และไม่ เคยผ่านการคลอด (nuliparity) แล้วจับฉลากจัดกลุ่มตัวอย่าง เข้ากลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม ๆ ละ 20 ราย กลุ่มทดลอง A เป็นกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลแบบเฝ้าดูแลประคับประคอง กลุ่มทดลอง AB เป็นกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลแบบเฝ้าดูแล ประคับประคองร่วมกับการฉีดยาระงับปวด กลุ่มทดลอง BC เป็นกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามกิจวัตรร่วมกับการฉีดยา ระงับปวด และกลุ่มควบคุม C เป็นกลุ่มที่ได้รับการพยาบาล ตามกิจวัตร ผู้วิจัยใช้มาตรสีประเมินความเจ็บปวด วัดความดัน โลหิตและอัตราการเต้นของชีพจรของกลุ่มตัวอย่างทั้งก่อนและ หลังการทดลอง นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) และทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ของค่าเฉลี่ย โดยวิธีเชฟเฟ่ ได้ผลการวิจัยดังนี้ 1. ระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการ พยาบาลแบบเฝ้าดูแลประคับประคองต่ำกว่าผู้ป่วยกลุ่มที่ได้ รับการพยาบาลตามกิจวัตร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.01) 2. ระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการ พยาบาลแบบเฝ้าดูแลประคับประคองร่วมกับการฉีดยาระงับปวด ต่ำกว่าผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามกิจวัตรร่วมกับการ ฉีดยาระงับปวด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.01) 3. ความดันโลหิต และอัตราการเต้นของชีพจรของ ผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลแบบเฝ้าดูแลประคับประคอง ต่ำกว่าผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามกิจวัตร อย่าง ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) 4. ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของชีพจรของ ผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลแบบเฝ้าดูแลประคับประคอง ร่วมกับการฉีดยาระงับปวด ต่ำกว่าผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการ พยาบาลตามกิจวัตรร่วมกับการฉีดยาระงับปวด อย่าง ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) การศึกษาครั้งนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการพยาบาล แบบเฝ้าดูแลประคับประคองมีระดับความเจ็บปวดต่ำกว่ากลุ่มอื่น และกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการพยาบาลแบบเฝ้าดูแลประคับประคอง ร่วมกับการฉีดยาระงับปวด ก็มีความเจ็บปวดต่ำกว่ากลุ่มอื่น ที่ได้รับยาฉีดระงับปวดเช่นกัน ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลควรนำการพยาบาลแบบเฝ้าดูแลประคับประคองไปใช้ ในการบรรเทาความเจ็บปวดให้ผู้ป่วยแท้งบุตรขณะขูดมดลูก หรือผู้ป่วยที่มีความเจ็บปวดจากการทำหัตถการอื่นๆ เช่น การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร (Panendoscopy) การเจาะหลัง (Lumbar puncture) เป็นต้น

บรรณานุกรม :
สัจจา ทาโต . (2537). เปรียบเทียบผลการพยาบาลแบบเฝ้าดูแลประคับประคอง การพยาบาล ตามกิจวัตรและการพยาบาลตามกิจวัตรร่วมกับการฉีดยาระงับปวด ต่อระดับความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการขูดมดลูกเนื่อง จากการแท้งบุตร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สัจจา ทาโต . 2537. "เปรียบเทียบผลการพยาบาลแบบเฝ้าดูแลประคับประคอง การพยาบาล ตามกิจวัตรและการพยาบาลตามกิจวัตรร่วมกับการฉีดยาระงับปวด ต่อระดับความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการขูดมดลูกเนื่อง จากการแท้งบุตร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สัจจา ทาโต . "เปรียบเทียบผลการพยาบาลแบบเฝ้าดูแลประคับประคอง การพยาบาล ตามกิจวัตรและการพยาบาลตามกิจวัตรร่วมกับการฉีดยาระงับปวด ต่อระดับความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการขูดมดลูกเนื่อง จากการแท้งบุตร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
สัจจา ทาโต . เปรียบเทียบผลการพยาบาลแบบเฝ้าดูแลประคับประคอง การพยาบาล ตามกิจวัตรและการพยาบาลตามกิจวัตรร่วมกับการฉีดยาระงับปวด ต่อระดับความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการขูดมดลูกเนื่อง จากการแท้งบุตร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.