ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการใช้ยาในบัญชีและยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติของ ผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย?โรงพยาบาลศูนย์?และ โรงพยาบาลทั่วไป?ในจังหวัดสงขลา?ปี?2536

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการใช้ยาในบัญชีและยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติของ ผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย?โรงพยาบาลศูนย์?และ โรงพยาบาลทั่วไป?ในจังหวัดสงขลา?ปี?2536
นักวิจัย : สุดารักษ์?แซ่ลือ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=40861
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

???ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติมีบทบาทสำคัญมากต่อสุขภาพ โดยรวมของประชากร?การสำรวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและ ใบสั่งยาถูกนามาใช้ในการวัดระดับของการเลือกใช้และการ ยอมรับของบัญชียาหลักแห่งชาติ?พ.ศ.?2535?ในกลุ่มแพทย์ ผู้ปฏิบัติการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์?โรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลสงขลา ??????จากการวิเคราะห์ใบสั่งยาพบว่า?ข้อมูลพื้นฐานของ ผู้ป่วยนอกทั้งสามโรงพยาบาลมีความคล้ายคลึงกัน?ผู้ป่วย ส่วนใหญ่ที่ได้รับยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ?คือผู้ป่วย เพศชาย?อายุน้อยกว่า?1?ปี?รายได้ต่ำ?และได้รับเงิน สนับสนุนค่ายาจากรัฐบาล?โรคที่มักจะได้รับการรักษาด้วย ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ?คือ?โรคของระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและภาวะการตั้งครรภ์?ยาในกลุ่มยาต้านฮีสตามีนและยา คลายกล้ามเนื้อเป็นกลุ่มที่มีการจ่ายยานอกบัญชียาหลักมาก ทั้งด้านในความถี่และมูลค่ายา?อัตราส่วนการใช้ยาในบัญชี ยาหลักแห่งชาติของโรงพยาบาลทั้งสามแห่ง?ไม่สอดคล้อง ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข ??????จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของแพทย์?พบว่า?การ ชำระเงินของผู้ป่วย?วิธีการบริหารยา?และรูปแบบยา?มีผลต่อ การสั่งยาของแพทย์?เหตุผลที่ทำให้แพทย์จ่ายยาในบัญชี ยาหลักแห่งชาติ?คือ?ราคาถูก,?คุณภาพพอใช้ได้เมื่อเทียบกับ ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ?และเป็นนโยบายของกระทรวง สาธารณสุข?ส่วนเหตุผลที่เป็นอุปสรรคต่อการสั่งยาในบัญชี ยาหลักแห่งชาติ?คือ?ยาไม่ครอบคลุมโรคทั้งหมด?การจำกัด เสรีภาพการสั่งยาของแพทย์?และการขาดการประชาสัมพันธ์ ในกลุ่มแพทย์ผู้ปฏิบัติการ ??????แนวความคิดของยาในบัญชียาหลักแห่งชาติยังไม่เป็น ที่รู้จักอย่างทั่วถึงในกลุ่มแพทย์ทั้งหมด?ดังนนแนวทางใน การนำไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายนี้จะมีการกล่าวถึง ในงานวิจัยนี้

บรรณานุกรม :
สุดารักษ์?แซ่ลือ . (2537). การศึกษาการใช้ยาในบัญชีและยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติของ ผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย?โรงพยาบาลศูนย์?และ โรงพยาบาลทั่วไป?ในจังหวัดสงขลา?ปี?2536.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุดารักษ์?แซ่ลือ . 2537. "การศึกษาการใช้ยาในบัญชีและยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติของ ผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย?โรงพยาบาลศูนย์?และ โรงพยาบาลทั่วไป?ในจังหวัดสงขลา?ปี?2536".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุดารักษ์?แซ่ลือ . "การศึกษาการใช้ยาในบัญชีและยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติของ ผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย?โรงพยาบาลศูนย์?และ โรงพยาบาลทั่วไป?ในจังหวัดสงขลา?ปี?2536."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
สุดารักษ์?แซ่ลือ . การศึกษาการใช้ยาในบัญชีและยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติของ ผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย?โรงพยาบาลศูนย์?และ โรงพยาบาลทั่วไป?ในจังหวัดสงขลา?ปี?2536. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.