ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบำบัดขั้นหลังของน้ำมูลหมักจากระบบแก๊ซชีวภาพแบบชีววิธี

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบำบัดขั้นหลังของน้ำมูลหมักจากระบบแก๊ซชีวภาพแบบชีววิธี
นักวิจัย : รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล
คำค้น : anaerobic microorganism isolation , anaerobic treatment , BOD5 , COD , digested waste , การบำบัดของเสียแบบไร้อากาศ , การแยกเชื้อแบบไร้อากาศ , น้ำมูลหมัก
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4080034 , http://research.trf.or.th/node/509
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ : 1) ศึกษาคุณสมบัติของน้ำมูลหมัก ในเวลาต่างๆในรอบปีจากบ่อแก๊สชีวภาพของฟาร์มโคนม 2) คัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีความสามารถย่อย non-degradable COD ภายใต้สภาวะต่างๆ 3) เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการย่อยสลายน้ำมูลหมักแบบไร้อากาศและให้อากาศ วิธีการ : ศึกษาคุณสมบัติของน้ำมูลหมักที่ผ่านการบำบัดแล้วและค้นหาวิธีการที่จะลดสารอินทรีย์ และอนินทรีย์ที่เหลืออยู่ให้มีคุณภาพที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด โดยนำจุลินทรีย์จากต่างแหล่งมาศึกษา ประสิทธิภาพในการย่อยสลาย รวมทั้งทำการแยกเชื้อในสภาวะไร้อากาศ ทั้งนี้ได้ทำการศึกษาคุณ สมบัติของน้ำมูลหมักที่แปรเปลี่ยนไปในรอบปี และเก็บน้ำมูลหมักมาหมักในสภาวะไร้อากาศแบบ batch และ semi-batch feed และเปรียบเทียบกับการให้อากาศด้วย ผลการทดลอง : น้ำมูลหมักจากบ่อน้ำล้นในการทดลองนี้มีค่า COD และ BOD5 สูงกว่าที่พบโดย ทั่วไปซึ่งอาจเป็นผลจากประสิทธิภาพของบ่อหมักยังไม่สูงเท่าที่ควร โดยจะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยของ ประสิทธิภาพการลดค่า COD มีเพียง 40 % เมื่อนำน้ำมูลหมักมาหมักต่อในสภาวะไร้อากาศพบว่า สลัดจ์จากฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ จ. นครปฐม (ฟาร์มเล่งเค็ง) มีประสิทธิภาพในการลดค่า COD ถึง 65% เมื่อเทียบกับการบำบัดแบบให้อากาศโดยไม่ให้อาหารแก่เชื้อ aerobic พบว่าค่า COD ลดลง เล็กน้อยเท่านั้น จากการแยกเชื้อแบบไร้อากาศ ได้ทำการคัดเลือกเชื้อไว้ 5 isolates คือ LK1, BAU1, BAU2, BAU3 และ BAU4 โดยเมื่อนำเชื้อทั้ง 5 มาเลี้ยงในอาหารผสมมูลหมักพบว่าสัดส่วน ของค่า BOD5 ต่อ COD ลดลงอย่างรวดเร็วจนเหลือ 5-7% แสดงถึงประสิทธิภาพที่เชื้อสามารถใช้ สารอินทรีย์ได้อย่างรวดเร็ว และการที่ค่า COD ลดลง 68.5% ยืนยันประสิทธิภาพของเชื้อที่แยกได้ สรุป : สามารถแยกเชื้อจุลินทรีย์จากสลัดจ์ทั้งสองแหล่งได้ และเชื้อจุลินทรีย์ที่แยกได้มีความ สามารถในการใช้สารอินทรีย์ที่ย่อยสลายยากได้ในระดับที่น่าพอใจ สังเคราะห์ผลและการนำไปใช้ประโยชน์ : เชื้อจุลินทรีย์ที่คัดเลือกได้น่าจะทำการศึกษาคุณ ลักษณะเพิ่มเติมและทำการเพิ่มจำนวนเชื้อเพื่อการนำไปขยายผล Objectives: 1) to collect and analyse the chemical properties of the effluent from biogas fixed dome of smallholder dairyfarm 2) to study the efficiciency of COD and BOD5 removal of the sludge 3) to acclimatize and screen for the anaerobic microorganisms which have the ability to degrade the non- degradable COD. 3) to compare the efficiency of COD removal between aerobic and anaerobic treatment. Methodology: The effluent(digested waste) samples from fixed dome biogas digestor in a smallholder dairy farm were collected and analysed for chemical properties. Sludge samples from Biogas Advisory Unit (BAU), Chiangmai University, and from a large scale swine farm, Nakhonpathom province (Leng-Keng) were tested for the removal efficiency of organic matter in the digested waste. Anaerobic sludge was acclimatized, screened and isolated under anaerobic condition. Results : Effluent from biogas fixed-dome digester showed high value of COD and BOD5 which was probably due to management aspects. The COD reduction of the digester was approximately 40%. Further digestion of the effluent revealed that sludge from Leng-Keng (LK) farm removed COD at the rate of 65% which was slightly higher than that from BAU. Further digestion of the effluent under anaerobic digestion of the effluent under anaerobic and aerobic conditions showed that COD removal rates at 7 days were higher under anaerobic condition regardless of sources of sludge. Five isolates i.e., LK1, BAU1, BAU2, BAU3 and BAU4 were obtained from acclimatized sludge by roll tube method. The isolates were inoculated in the media containing effluent from the digester, it was found that the proportion of BOD5 to COD decreased markedly to 5-7%. Some of these isolates could reduce COD in the effluent up to 68.5%, which could be due to the fact that some non- degradable organic matter in waste water was degraded by the isolates. Suggestion: The five isolates should be multiplied and study to extend to pilot project.

บรรณานุกรม :
รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล . (2543). การบำบัดขั้นหลังของน้ำมูลหมักจากระบบแก๊ซชีวภาพแบบชีววิธี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล . 2543. "การบำบัดขั้นหลังของน้ำมูลหมักจากระบบแก๊ซชีวภาพแบบชีววิธี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล . "การบำบัดขั้นหลังของน้ำมูลหมักจากระบบแก๊ซชีวภาพแบบชีววิธี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543. Print.
รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล . การบำบัดขั้นหลังของน้ำมูลหมักจากระบบแก๊ซชีวภาพแบบชีววิธี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2543.