ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดัชนีความพอใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าประเภทอาหาร :กรณีศึกษาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ดัชนีความพอใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าประเภทอาหาร :กรณีศึกษาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นักวิจัย : ปราณี คูเจริญไพศาล
คำค้น : Consumer satisfaction , Food retailing , Repeat purchase factors , ความพึงพอใจของผู้บริโภค , ปัจจัยการซื้อซ้ำ , ร้านค้าปลีก
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4080022 , http://research.trf.or.th/node/500
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ต้องการทดสอบว่าเหตุผลต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคไปซื้อสินค้าประเภทอาหารอย่าง สม่ำเสมอมีน้ำหนักความสำคัญไม่เท่ากัน และเหตุผลเหล่านั้นสามารถบอกระดับความพึงพอใจ ของผู้บริโภคในบริการของร้านค้าปลีกประเภทต่าง ๆ ได้ โดยทำการสำรวจการไปใช้บริการ ของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมรวม 3 ประเภท คือ ร้านขายของชำ แผงลอย และตลาดสด และร้าน ค้าปลีกสมัยใหม่ 3 ประเภท ได้แก่ ร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านสรรพาหาร และร้านค้าส่วนลด ใน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธี Proportionate stratified sampling และ Convenience sampling ได้ตัวอย่างจำนวน 430 ตัวอย่าง สถิติหลักที่ใช้คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ถดถอย (Regression analysis) งานวิจัยนี้พบว่า การที่ผู้บริโภคไปซื้ออาหารเป็นประจำที่ร้านค้าใด แสดงว่าผู้บริโภคได้ รับความพึงพอใจในบริการของร้านค้านั้นในระดับหนึ่ง เหตุผลที่ผู้บริโภคซื้อซ้ำและได้รับความ พอใจในบริการของร้านค้าปลีกแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้บริโภคไปร้านค้า ปลีกแบบดั้งเดิมเนื่องจาก มีชนิด ปริมาณ และคุณภาพของอาหารที่ต้องการ โดยเฉพาะอาหาร สด และการที่ร้านค้าเหล่านั้นมีความยืดหยุ่นในด้านนโยบายผลิตภัณฑ์และราคา สำหรับร้านค้า ปลีกสมัยใหม่ ซึ่งได้แก่ ร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านสรรพาหาร และร้านค้าส่วนลด นั้น พบว่า ในการ ไปร้านค้าสะดวกซื้อ นโยบายผลิตภัณฑ์ และทำเลที่สะดวกเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคได้รับ ความพึงพอใจ กล่าวคือ ผู้บริโภคจะซื้ออาหารประเภทเครื่องดื่มเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ นม ขนม และของขบเคี้ยว และนอกจากนั้นยังต้องการซื้อสินค้าขาดเหลือเล็ก ๆน้อย ๆในเวลา และทำเลที่ตนเองสะดวก ผู้บริโภคไปซื้ออาหารจากร้านสรรพาหาร เพราะร้านสรรพาหารมีบรรยากาศของความ ทันสมัยและการเปิดโอกาสให้ลูกค้าบริการตนเอง สามารถซื้อสินค้าเล็ก ๆน้อย ๆในปริมาณที่ ต้องการได้ ได้รับความสะดวกต่าง ๆในการมาซื้อสินค้า เช่น มีที่จอดรถที่สะดวกและปลอดภัย และมีรถเข็นสินค้า การได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ตลอดจนสามารถจ่ายเงินด้วยเครดิตการ์ดได้ ผู้ บริโภคส่วนใหญ่มิได้นึกถึงร้านค้าส่วนลดเป็นอันดับแรกเมื่อต้องการซื้ออาหารชนิดต่าง ๆ มารับ ประทานในลักษณะของการซื้อเป็นประจำ เหตุผลสำคัญในการไปซื้อสินค้าประเภทอาหารที่ร้าน ค้าส่วนลดและเกิดความพึงพอใจ คือมีชนิด และคุณภาพของอาหารที่ต้องการ ได้รับความ สะดวกต่าง ๆในการมาซื้อสินค้า ตลอดจนการใช้นโยบายราคาที่มีส่วนลด ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคให้คะแนนความพึงพอใจรวมในบริการของร้านสรรพาหารสูง กว่าร้านค้าปลีกประเภทอื่น รองลงมาคือ ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม และมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ในบริการของร้านค้าสะดวกซื้อ ปัจจัยอื่น ๆที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคนอก เหนือจากปัจจัยการซื้อซ้ำต่าง ๆดังกล่าวแล้ว ได้แก่ ระดับการศึกษา อายุ สถานภาพ ระดับราย ได้ ตลอดจนวันที่ไปซื้ออาหาร ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเป็นวันที่อยู่ในช่วงระหว่างสัปดาห์หรือวันสุด สัปดาห์ เมื่อพิจารณาการจัดจำหน่ายของร้านค้าปลีกทั้ง 4 ประเภทแล้ว จะพบว่า ร้านค้าปลีก แต่ละประเภทจะต้องมีตลาดเป้าหมายที่ชัดเจน โดยเฉพาะร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม การรักษาลูก ค้าต้องมุ่งที่อาหารสด และคุณภาพของอาหารสด ตลอดจนมีความยืดหยุ่นในด้านราคา ซึ่งอาจ ทำได้โดยการใช้นโยบายราคาแบบยืดหยุ่นได้ และการตั้งราคาที่ยอมให้ลูกค้าต่อรองได้บ้าง เป็นต้น ร้านค้าสมัยใหม่ประเภทร้านสรรพาหาร และร้านค้าส่วนลด ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ค้าปลีก และผู้ค้าส่ง สามารถสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้ค่อนข้างสูง ดังนั้น ผู้ค้าส่ง (ยี่ปั๊ว) แบบ เดิม ซึ่งเป็นตัวกลางในการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าปลีกแบบเดิม จะได้รับผลกระทบค่อนข้าง รุนแรง เนื่องจากการเข้ามาของร้านสรรพาหารและร้านค้าส่วนลด ซึ่งไม่ได้อาศัยระบบค้าส่ง แบบเดิม ดังนั้นงานวิจัยในอนาคตจึงอาจมุ่งศึกษากลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดของระบบยี่ปั๊วต่อไป This research tested whether reasons for repeated purchase are equally important and those reasons could explain consumer satisfaction level in services of different types of food retailers. The food retailers surveyed were 1) traditional retailers: farmer markets and grocery stores in fresh markets, 2) convenience stores, 3) supermarkets, and 4) discount stores, located in Bangkok and vicinity. Sampling methods were proportionate stratified and convenience sampling, acquiring the total sample of 430. The major statistical methods were factor analysis and regression analysis. The research found that consumers always shopped for food at stores they are at some level satisfied with the services. The reasons for repeating purchase and consumer satisfaction were different with respect to different types of the food retail stores. Consumers shopped at the traditional retailers because of 1) product related factors: kinds, quantity and quality of the food they need, especially fresh products and 2) flexibility in product and pricing policy. Consumers shopped and were satisfied with convenience stores’ services because of product policy and convenient store location. Drinks were consumers’ first choice, secondly, milk, confectionery and snack. In addition, they also want other miscellaneous food at their convenient time and place. Consumers bought from supermarkets because of modern atmosphere, consumers’ self-service, freedom of buying the small amount of food needed, convenience of coming to the stores: safe and convenient parking, the availability of shopping carts, quality of product, and payment via credit cards. Most consumers did not think of discount stores first when they wanted to buy food on a regular basis. The important reasons of buying from the discount stores and getting satisfaction were kinds and quality of food needed, convenience of coming to the stores, and discounted prices. The research findings showed that consumers got the highest satisfaction from the supermarkets, then the traditional retail stores. The consumers were least satisfied with the convenience stores’ services. Besides the repeat purchase factors already discussed, there were some individual factors which also influenced consumer satisfaction. Those factors were education, marital status, income and the day consumers went shopping: weekdays or weekends. When considering the 4 types of the food retail store, we conclude that each type of the store must clearly identify their target market. For example, the traditional stores must focus on availability of fresh products, product quality and flexibility in pricing policy. The supermarkets and the discount stores which act as retailers and wholesalers could highly satisfy their customers. As a result, traditional wholesalers which distribute products to the traditional retailers have been affected by the penetration of the supermarkets and the discount stores. Future research may focus on defending or reacting strategies of the traditional wholesalers.

บรรณานุกรม :
ปราณี คูเจริญไพศาล . (2542). ดัชนีความพอใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าประเภทอาหาร :กรณีศึกษาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปราณี คูเจริญไพศาล . 2542. "ดัชนีความพอใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าประเภทอาหาร :กรณีศึกษาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปราณี คูเจริญไพศาล . "ดัชนีความพอใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าประเภทอาหาร :กรณีศึกษาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542. Print.
ปราณี คูเจริญไพศาล . ดัชนีความพอใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าประเภทอาหาร :กรณีศึกษาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2542.