ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องของการจัดระบบความปลอดภัยต่อประชาชนในงานก่อสร้างทาง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องของการจัดระบบความปลอดภัยต่อประชาชนในงานก่อสร้างทาง
นักวิจัย : ยงค์สวัสดิ์ ลิมปิศิริสันต์
คำค้น : ถนน -- การออกแบบและการสร้าง -- มาตรการความปลอดภัย , อุบัติเหตุ -- การป้องกัน , ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธนิต ธงทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741713444 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1344
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อระบุปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดความบกพร่องในมาตรการความปลอดภัยต่อประชาชนในขณะก่อสร้างทาง และเสนอแนะแนวทางในการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยของประชาชนในขณะก่อสร้างทาง งานวิจัยนี้ได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารสัญญา แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการสำรวจสถานที่ปฏิบัติงานก่อสร้างทาง เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องและสาเหตุของความบกพร่องในมาตรการความปลอดภัยต่อประชาชนที่เกิดขึ้นในกิจกรรมงานก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มทำสัญญาจนถึงการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง งานวิจัยนี้ใช้แนวทางของระบบการบริหารความปลอดภัยของ Federal Highway Administration (FHWA) ร่วมกับข้อบกพร่องเบื้องต้นที่ได้จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบระบบความปลอดภัยต่อประชาชนของประเทศไทย โดยแบ่งหัวข้อในการตรวจสอบระบบความปลอดภัยต่อประชาชนในงานก่อสร้างทางเป็น 9 หัวข้อได้แก่ 1. นโยบายในระบบความปลอดภัย 2. ความสัมพันธ์ของหน่วยงานก่อสร้างกับชุมชน 3. การวางแผน และเตรียมการก่อนการก่อสร้าง 4. สัญญาจ้างก่อสร้างและการประมูลงานก่อสร้าง 5. ข้อกำหนดการก่อสร้าง แบบรูป และมาตรฐานความปลอดภัย 6. การบังคับใช้กฎหมาย 7. เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย 8. การประเมินผลงานด้านความปลอดภัย 9. บุคคลในงานก่อสร้าง ในการตรวจสอบระบบความปลอดภัยต่อประชาชนในงานก่อสร้างทาง ใช้แบบสอบถามโดยให้ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายผู้รับจ้างที่สุ่มเลือกจากผู้รับจ้างทางที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจ้างทางชั้นหนึ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม และทำการตรวจสอบผลของแบบสอบถามและการวิเคราะห์โดยให้ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายผู้ว่าจ้างแสดงความเห็นต่อผลการสำรวจและการวิเคราะห์ จากการตรวจสอบระบบความปลอดภัยต่อประชาชนในงานก่อสร้างทางพบว่า แต่ละหัวข้อที่ทำการตรวจสอบเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นในระบบความปลอดภัย และส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความปลอดภัยจากงานก่อสร้างทางอย่างเพียงพอ ในงานวิจัยได้นำเสนอแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องเบื้องต้นในแต่ละหัวข้อ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบบริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้างทางให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

บรรณานุกรม :
ยงค์สวัสดิ์ ลิมปิศิริสันต์ . (2545). การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องของการจัดระบบความปลอดภัยต่อประชาชนในงานก่อสร้างทาง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยงค์สวัสดิ์ ลิมปิศิริสันต์ . 2545. "การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องของการจัดระบบความปลอดภัยต่อประชาชนในงานก่อสร้างทาง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยงค์สวัสดิ์ ลิมปิศิริสันต์ . "การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องของการจัดระบบความปลอดภัยต่อประชาชนในงานก่อสร้างทาง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ยงค์สวัสดิ์ ลิมปิศิริสันต์ . การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดข้อบกพร่องของการจัดระบบความปลอดภัยต่อประชาชนในงานก่อสร้างทาง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.